Обяви и съобщения

Обявление

Община „Тунджа” гр.Ямбол ви съобщава, че е издадено Решение № 771 от 31.05.2022 г. за разрешаване изработване на проект за Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване на поземлен имот с идентификатор 10776.15.16 с площ 4,461 дка и начин на трайно ползване на имота – нива, находящ се в местност „Кривото кюше“ по кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на с. Веселиново, община „Тунджа”, с цел промяна предназначението от който ще се образува урегулиран поземлен имот I 15,16 за съхранение на селскостопанска продукция и техника.

Предишна Обявление

пл. Освобождение 1, 8600 гр. Ямбол

Работно време:

Понеделник – Петък

8:00 – 12:00 13:00 – 17:00

Абонамент за новини от общината

Абонамент за получаване на последните новини и информация от община Тунджа на вашата електронна поща:

© 2021. Община Тунджа. Всички права запазени