Обяви и съобщения

Обявление

Община „Тунджа” – гр. Ямбол съобщава, че е издадена Заповед № РД-07-0200/24.02.2021г. за изработване  на проект за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване на урегулиран поземлен имот I10014, 10015, 10016, 10018, 10024, 54004, 54005,60010 за производствени и складови  дейности за селскостопанска продукция  по ПУП на с.Дряново, представляващ поземлен имот 23978.54.12 по КККР в землище с.Дряново и  урегулиран поземлен имот III10,42 за производствени и складови дейности за селскостопанска продукция  по ПУП на с.Дряново, представляващ поземлен имот с идентификатор 23978.10.42 по КККР в землище с.Дряново, като се промени вътрешно регулационната линия между тях и се определят линии на застрояване за тях, съгласно приложената скица-предложение за изменение на ПУП.

Предишна Предложение доклад

пл. Освобождение 1, 8600 гр. Ямбол

Работно време:

Администрация:

Понеделник – Петък

8:00 – 12:00 13:00 – 17:00

ЦАО:

Понеделник – Петък

8:00 – 17:00

Абонамент за новини от общината

Абонамент за получаване на последните новини и информация от община Тунджа на вашата електронна поща:

© 2021. Община Тунджа. Всички права запазени