Обяви и съобщения

Обявление

Община „Тунджа“- гр. Ямбол на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ съобщава, че е издадена Заповед № РД – 07 – 0511/04.05.2022 г. на Кмета на Oбщина „Тунджа” гр. Ямбол за разрешаване изработване на проект за изменение на Подробния устройствен план – План за регулация и застрояване на УПИ V749, УПИ VI749, УПИ VII749, УПИ IV748, УПИ ХII1059 и УПИ ХI1057, в кв. 60 по ПУП на с. Тенево, община „Тунджа”, област Ямбол, като се приведат регулационните линии към съществуващите на място имотни граници между ПИ 749, ПИ 748, ПИ 1057 и ПИ 1059, като УПИ V749, УПИ VI749 и УПИ VII749, в кв. 60 се обединят в един урегулиран поземлен имот и се определят ограничителни линии на застрояване на новообразувания урегулиран поземлен имот, съгласно скица – предложение за изменение на ПУП – ПРЗ, която е неразделна част от заповедта.

Предишна Обявление

пл. Освобождение 1, 8600 гр. Ямбол

Работно време:

Понеделник – Петък

8:00 – 12:00 13:00 – 17:00

Абонамент за новини от общината

Абонамент за получаване на последните новини и информация от община Тунджа на вашата електронна поща:

© 2021. Община Тунджа. Всички права запазени