Обяви и съобщения

Обявление

Община „Тунджа”- гр. Ямбол на основание чл. 128, ал. 2 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект изменение на Подробния устройствен план – План за регулация и застрояване на урегулиран поземлен имот УПИ I 224, УПИ II 223, УПИ III 223 и УПИ XIV 224 в кв. 25 по ПУП на с. Маломир, община „Тунджа”, област Ямбол, като се обединят в един урегулиран поземлен имот, се промени отреждането на „За производствена, складова, търговска дейност и фотоволтаична централа“ и определят ограничителни линии на застрояване.

Проекта е на разположение на заинтересуваните лица в Дирекция „ТУСЕ” –  стая № 103 на І – етаж в Община „Тунджа” гр. Ямбол.

Предишна Патронажната грижа в община „Тунджа“ се удължава

пл. Освобождение 1, 8600 гр. Ямбол

Работно време:

Понеделник – Петък

8:00 – 12:00 13:00 – 17:00

Абонамент за новини от общината

Абонамент за получаване на последните новини и информация от община Тунджа на вашата електронна поща:

© 2021. Община Тунджа. Всички права запазени