Обяви и съобщения

Обявление

Община „Тунджа“- гр. Ямбол на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ съобщава, че е издадена Заповед № РД – 07 – 0535/11.05.2022 г. на Кмета на Oбщина „Тунджа” гр. Ямбол за разрешаване изработване на проект за изменение на Подробния устройствен план – План за регулация и застрояване на урегулиран поземлен имот VI 82 ЗА СОЦИАЛЕН КОМПЛЕКС ЗА ВЪЗРАСТНИ ЛИЦА в кв. 44 по ПУП (представляващ поземлен имот с идентификатор 73657.19.108 по КККР) на с. Търнава, община „Тунджа”, област Ямбол, като се раздели на два самостоятелни урегулирани поземлени имота, като се извърши промяна на отреждането и се образуват УПИ за жилищно застрояване и фотоволтаична инсталация и УПИ за фотоволтаична инсталация и се определят ограничителни линии на застрояване, съгласно скица – предложение за изменение на ПУП – ПРЗ, която е неразделна част от заповедта.

Предишна Обявление

пл. Освобождение 1, 8600 гр. Ямбол

Работно време:

Понеделник – Петък

8:00 – 12:00 13:00 – 17:00

Абонамент за новини от общината

Абонамент за получаване на последните новини и информация от община Тунджа на вашата електронна поща:

© 2021. Община Тунджа. Всички права запазени