Обяви и съобщения

Обявление

Община „Тунджа”- гр. Ямбол на основание чл.128, ал.2 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за Подробен устройствен план – план за регулация на урегулиран поземлен имот III-036003 за КОО в областта на автоуслугите и туризма, представляващ поземлен имот с идентификатор 35028.36.3 по КККР в землището на с. Кабиле, като се промени отреждането на урегулирания поземлен имот и се образува УПИ III-35028.36.3 за преработка, пакетиране и съхранение на селскостопанска продукция.

Проекта за подробен устройствен план е на разположение на заинтересуваните лица в отдел “АТО и С” на общината.

Предишна Обявление

пл. Освобождение 1, 8600 гр. Ямбол

Работно време:

Администрация:

Понеделник – Петък

8:00 – 12:00 13:00 – 17:00

ЦАО:

Понеделник – Петък

8:00 – 17:00

Абонамент за новини от общината

Абонамент за получаване на последните новини и информация от община Тунджа на вашата електронна поща:

© 2021. Община Тунджа. Всички права запазени