Обяви и съобщения

Обявление

Община „Тунджа” – гр. Ямбол съобщава, че е издадена Заповед № РД-07-1676/15.12.2021г.  за изработване на проект за изменение на Подробния устройствен план – план за регулация и застрояване, като  се приведат регулационните линии на УПИ Х104 в съответствие със съществуващите  граници  на поземлени имоти № 104 и № 103,  в кв.17 по ПУП на с.Голям Манастир, обл.Ямбол, раздели се на два урегулирани поземлени имота и им се определят линии на застрояване за тях.

Предишна Обявление

пл. Освобождение 1, 8600 гр. Ямбол

Работно време:

Администрация:

Понеделник – Петък

8:00 – 12:00 13:00 – 17:00

ЦАО:

Понеделник – Петък

8:00 – 17:00

Абонамент за новини от общината

Абонамент за получаване на последните новини и информация от община Тунджа на вашата електронна поща:

© 2021. Община Тунджа. Всички права запазени