Обяви и съобщения

Обявление

Община „Тунджа” – гр. Ямбол съобщава, че е издадена Заповед № РД-07-1709/30.12.2021г.  за изработване на проект за изменение на Подробния устройствен план – – План за регулация на урегулиран поземлен имот I532 за база за селскостопанска техника,  по ПУП на с.Маломир, представляващ поземлен имот с идентификатор 46783.68.532 по КККР в землище с.Маломир, с който се променя отреждането му и се образува  урегулиран поземлен имот I532 за база за селскостопанска техника, склад за съхранение на земеделска продукция и фотоволтаична централа, съгласно приложената скица-предложение за изменение на ПУП.

Предишна Обявление

пл. Освобождение 1, 8600 гр. Ямбол

Работно време:

Понеделник – Петък

8:00 – 12:00 13:00 – 17:00

Абонамент за новини от общината

Абонамент за получаване на последните новини и информация от община Тунджа на вашата електронна поща:

© 2021. Община Тунджа. Всички права запазени