Обяви и съобщения

Обявление

Община „Тунджа” гр. Ямбол ви съобщава, че е издадена Заповед № РД-07-1654/13.12.2021 г. за разрешаване изработване на изменение на подробен устройствен план – План за регулация и застрояване, като вътрешните регулационни линии на УПИ Х 245 и УПИ IХ 245 в кв. 36, бъдат поставени в съответствие със съществуващите имотни граници на поземлени имоти № 246 и № 243 и се образуват УПИ Х 245 за фотоволтаична централа, УПИ VIII 244,245 за фотоволтаична централа, и УПИ IХ 244 по ПУП на с. Хаджидимитрово и се определят ограничителни линии на застрояване.

Предишна Обявление

пл. Освобождение 1, 8600 гр. Ямбол

Работно време:

Администрация:

Понеделник – Петък

8:00 – 12:00 13:00 – 17:00

ЦАО:

Понеделник – Петък

8:00 – 17:00

Абонамент за новини от общината

Абонамент за получаване на последните новини и информация от община Тунджа на вашата електронна поща:

© 2021. Община Тунджа. Всички права запазени