Работно време ЦАО: Понеделник - Петък 08:00 - 17:00
Обяви и съобщения

Обявление

Община „Тунджа” гр. Ямбол ви съобщава, че е издадена Заповед № РД-07-1649/13.12.2021 г. за разрешаване изработване на изменение на подробен устройствен план – План за регулация и застрояване, като вътрешните регулационни линии на УПИ ХII 124 в кв. 22, бъдат поставени в съответствие със съществуващите имотни граници на поземлени имоти № 125 и № 122 и се образува УПИ ХII 124 за производствена складова дейност по ПУП на с. Хаджидимитрово и се определят ограничителни линии на застрояване.

Предишна Обявление

пл. Освобождение 1, 8600 гр. Ямбол

Работно време:

Администрация:

Понеделник – Петък

8:00 – 12:00 13:00 – 17:00

ЦАО:

Понеделник – Петък

8:00 – 17:00

Абонамент за новини от общината

Абонамент за получаване на последните новини и информация от община Тунджа на вашата електронна поща:

© 2021. Община Тунджа. Всички права запазени