Обяви и съобщения

Обявление

Община “Тунджа”- гр.Ямбол ви съобщава на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, че е издадено Решение № 617 от Протокол № 33/21.12.2021г. на Общински съвет „Тунджа“ Ямбол за Одобрява задание и разрешава изработване на проект за изменение на Общия устройствен план на Община „Тунджа” за поземлен имот с идентификатор 46783.68.532 по КККР в землището на с. Маломир с площ 4 909 кв. м, трайно предназначение на територията – урбанизирана, с НТП – за складова база, находящ се в землището на с. Маломир, като  отреждането  мери, пасища, дерета и други, се промени с отреждане за база за селскостопанска техника, склад за съхранение на земеделска продукция и фотоволтаична централа до 200 kW.

Предишна Обявление

пл. Освобождение 1, 8600 гр. Ямбол

Работно време:

Понеделник – Петък

8:00 – 12:00 13:00 – 17:00

Абонамент за новини от общината

Абонамент за получаване на последните новини и информация от община Тунджа на вашата електронна поща:

© 2021. Община Тунджа. Всички права запазени