Обяви и съобщения

Обявление

Община “Тунджа”- гр.Ямбол ви съобщава на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, че е издадено Решение № 618 от Протокол № 33/21.12.2021г. на Общински съвет „Тунджа“ Ямбол за одобряване на задание за проектиране и разрешава  изработването на проект за подробен устройствен план  –- план за застрояване на поземлен имот с идентификатор 80217.33.61 с площ 0,200 дка с начин на трайно ползване на имота – друг вид дървопроизводителна гора, находящ се в местност „Бакаджика“ по кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на с. Чарган, община „Тунджа”, област Ямбол.

Предишна Съобщение

пл. Освобождение 1, 8600 гр. Ямбол

Работно време:

Понеделник – Петък

8:00 – 12:00 13:00 – 17:00

Абонамент за новини от общината

Абонамент за получаване на последните новини и информация от община Тунджа на вашата електронна поща:

© 2021. Община Тунджа. Всички права запазени