Работно време ЦАО: Понеделник - Петък 08:00 - 17:00
Обяви и съобщения

Обявление

Община “Тунджа”- гр.Ямбол ви съобщава на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, че е издадено Решение № 594 от Протокол № 32/24.11.2021г. на Общински съвет „Тунджа“ Ямбол за Одобрява задание и разрешава изработване на проект за изменение на Общия устройствен план на Община „Тунджа” за поземлен имот с идентификатор  72240.44.537 с площ 7 998 кв. м, трайно предназначение на територията – земеделска, с НТП – нива, находящ се в местност „Инзовски път”  в землището на  с. Тенево, като  отреждането  за ниви, се промени с отреждане За складова база и паркинг.

Предишна Обявление

пл. Освобождение 1, 8600 гр. Ямбол

Работно време:

Администрация:

Понеделник – Петък

8:00 – 12:00 13:00 – 17:00

ЦАО:

Понеделник – Петък

8:00 – 17:00

Абонамент за новини от общината

Абонамент за получаване на последните новини и информация от община Тунджа на вашата електронна поща:

© 2021. Община Тунджа. Всички права запазени