Обяви и съобщения

Обявление

Община „Тунджа”- гр. Ямбол на основание чл.128, ал.2 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване на урегулиран поземлен имот II 636 в кв. 91 по ПУП на с. Роза, като УПИ II 636 се раздели на два урегулирани поземлени имота и се обособи от него улица – тупик за обслужване на вътрешния УПИ и се определят линии на застрояване.

Проекта за подробен устройствен план е на разположение на заинтересуваните лица в отдел “АТО и С” на общината.

Предишна Благотворителността продължава

пл. Освобождение 1, 8600 гр. Ямбол

Работно време:

Администрация:

Понеделник – Петък

8:00 – 12:00 13:00 – 17:00

ЦАО:

Понеделник – Петък

8:00 – 17:00

Абонамент за новини от общината

Абонамент за получаване на последните новини и информация от община Тунджа на вашата електронна поща:

© 2021. Община Тунджа. Всички права запазени