Работно време ЦАО: Понеделник - Петък 08:00 - 17:00
Обяви и съобщения

Обявление

Община „Тунджа”- гр. Ямбол на основание чл.128, ал.2 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план за трасе на уличен водопровод ПЕВП ф 90 мм за захранване на  поземлен имот с идентификатор 40484.11.171 по КККР в землището на с.Кукорево, област Ямбол.

Трасето на новия водопровод започва от съществуващ водопровод ф 90мм ПЕВП и преминава през поземлен имот с идентификатор 40484.156.106 с НТП – път от републиканската пътна мрежа, държавна публична собственост, поземлен имот с идентификатор 40484.156.105 с НТП – местен път, публична общинска собственост, поземлен имот с идентификатор 40484.156.134 с НТП – пасище, стопанисвано от общината, поземлен имот с идентификатор 40484.11.161 с НТП – дере, публична общинска собственост, поземлен имот с идентификатор 40484.11.137 с НТП – пасище, стопанисвано от общината и поземлен имот с идентификатор 40484.11.101 с НТП – селскостопански, горски, ведомствен път, публична общинска собственост и достига до поземлен имот с идентификатор 40484.11.171 по КККР в землището на с.Кукорево, област Ямбол. Дължината на новия водопровод е 525.90 м.

Предишна Обявление

пл. Освобождение 1, 8600 гр. Ямбол

Работно време:

Администрация:

Понеделник – Петък

8:00 – 12:00 13:00 – 17:00

ЦАО:

Понеделник – Петък

8:00 – 17:00

Абонамент за новини от общината

Абонамент за получаване на последните новини и информация от община Тунджа на вашата електронна поща:

© 2021. Община Тунджа. Всички права запазени