Обяви и съобщения

Обявление

Община „Тунджа” гр. Ямбол ви съобщава на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, че е издадено Решение № 597 от протокол № 32/24.11.2021 г. на Общински съвет „Тунджа“ – Ямбол за Одобряване на задание и разрешаване изработването на проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план за съоръжение от техническата инфраструктура.

Трасето на подземната кабелна линия НН 1 kV, започва от нов МТТ /метално табло трансформатор/ до 100 кVA, монтиран на нов ЖР № 56А в поземлен имот с идентификатор 68878.1.86, местност „Долен юрт“, частна собственост, вид територия – земеделска с НТП – нива, преминава през поземлен имот с идентификатор 68878.1.81 с  НТП За селскостопански, горски, ведомствен път – публична общинска собственост, вид територия – земеделска и достига до поземлен имот с идентификатор 68878.1.87 по КККР, находящи се в землището на с. Стара река, община „Тунджа”, област Ямбол.

Предишна Обявление

пл. Освобождение 1, 8600 гр. Ямбол

Работно време:

Администрация:

Понеделник – Петък

8:00 – 12:00 13:00 – 17:00

ЦАО:

Понеделник – Петък

8:00 – 17:00

Абонамент за новини от общината

Абонамент за получаване на последните новини и информация от община Тунджа на вашата електронна поща:

© 2021. Община Тунджа. Всички права запазени