Работно време ЦАО: Понеделник - Петък 08:00 - 17:00
Обяви и съобщения

Обявление

Община “Тунджа”- гр.Ямбол ви съобщава на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, че е издадено Решение № 596 от Протокол № 32/24.11.2021г. на Общински съвет „Тунджа“ Ямбол за  одобряване на задание и разрешаване за изработване на Подробен устройствен план – – Парцеларен план за трасе на подземна кабелна линия НН 1Кv и електромерно табло за външно ел. захранване на „Склад за зърнени храни“, находящ се в поземлен имот с идентификатор 40484.42.114 по КККР в землището на с. Кукорево, обл. Ямбол.

Трасето на подземната кабелна линия НН 1Кv, започва от съществуващ трафопост – ТП „Краварник“, собственост на  „Електроразпределение Юг“  ЕАД, монтиран в поземлен имот с идентификатор 40484.42.108, местност „До стопански двор“, държавна частна собственост, вид територия – земеделска с НТП – За стопански двор,  преминава през поземлен имот с идентификатор 40484.42.109 и поземлен имот с идентификатор 40484.42.43 с НТП местни пътища – публична общинска собственост, вид територия земеделска и достига до поземлен имот с идентификатор 40484.42.114 по КККР в землището на с. Кукорево, обл. Ямбол.

Предишна Обявление

пл. Освобождение 1, 8600 гр. Ямбол

Работно време:

Администрация:

Понеделник – Петък

8:00 – 12:00 13:00 – 17:00

ЦАО:

Понеделник – Петък

8:00 – 17:00

Абонамент за новини от общината

Абонамент за получаване на последните новини и информация от община Тунджа на вашата електронна поща:

© 2021. Община Тунджа. Всички права запазени