Обяви и съобщения

Обявление

Община “Тунджа”- гр.Ямбол ви съобщава на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, че е издадено Решение № 595 от Протокол № 32/24.11.2021г. на Общински съвет „Тунджа“ Ямбол за одобряване на задание за проектиране и разрешава  изработването на проект за подробен устройствен план  –- План за регулация и застрояване на поземлен имот с идентификатор 72240.44.537 с площ 7998 кв. м., с НТП – нива, с трайно предназначение на територията – земеделска, находящ се в местност „Инзовски път”  в землището на с. Тенево по КККР, за промяна на предназначението на имота с отреждане за Складова база и паркинг.

– Парцеларен план за транспортен достъп, преминаващ през поземлен имот с идентификатор 72240.44.249, представляващ селскостопански, горски, ведомствен път, публична общинска собственост,          за обслужване на поземлен имот с идентификатор 72240.44.537.

Предишна Обявление

пл. Освобождение 1, 8600 гр. Ямбол

Работно време:

Администрация:

Понеделник – Петък

8:00 – 12:00 13:00 – 17:00

ЦАО:

Понеделник – Петък

8:00 – 17:00

Абонамент за новини от общината

Абонамент за получаване на последните новини и информация от община Тунджа на вашата електронна поща:

© 2021. Община Тунджа. Всички права запазени