Работно време ЦАО: Понеделник - Петък 08:00 - 17:00

Покана за участие в информационни срещи и обучение в селата Стара река, Победа, Ботево и Ханово

logo mig tun

Покана за участие в информационни срещи и обучение в селата Стара река, Победа, Ботево и Ханово

В ход е изпълнението на проект „Подготвителни дейности за разработване на местна стратегия за ВОМР за програмен период 2023 – 2027 г“, финансиран по подмярка 19.1„Помощ за подготвителни дейности“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г. Проектът се изпълнява от МИГ-Тунджа съвместно с местно партньорство от община Сливен, включващо община Сливен, Народно читалище „Искра -1929“ , с.Крушаре и „Великови-1“ ООД – с.Крушаре. В рамките на проекта МИГ „Тунджа-Сливен –Долината на Тунджа“ ще разработи Стратегия за ВОМР, която ще бъде прилагана на територията на община Тунджа, и три населени места от община Сливен, граничещи с община Тунджа: Крушаре, Бозаджии и Чокоба.

Екипът на проекта отправя настоящата

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ИНФОРМАЦИОННИ СРЕЩИ И ОБУЧЕНИЯ

които ще се проведат както следва:
1. Работни среща за информиране на местната общност за процеса на подготовка на
Стратегията за ВОМР

25.08.2023 г. – с. Стара река, община Тунджа от 10.00 часа в залата на читалището
25.08.2023 г. – с.Победа, община Тунджа от 11.00 часа в залата на кметството

2. Обучение за местни лидери и заинтересовани страни
28.08.2023 г. – с.Ботево, община Тунджа от 10.00 часа в залата на читалището
30.08.2023г. – с. Ханово, община Тунджа от 10.00 часа в залата на читалището

Обучението ще бъде насочено към придобиване на знания и умения от местни лидери и заинтересовани страни, свързани с стратегическото планиране на местното развитие чрез подготовката на Стратегията за ВОМР. Специално внимание ще бъде отделено на основните принципи и подхода за въвличане на заинтересованите страни в процеса на подготовката на Стратегията за ВОМР, анализа на нуждите на територията и очакваните въздействия и на основните изисквания към Стратегията за ВОМР, както и друг аспекти, свързани с подготовката на Стратегията за ВОМР, включително приложимата нормативна база.

Каним представители на местната власт, бизнеса, НПО, читалища, граждани и всички други заинтерисовани страни да се включат в организираните събития.

Бъдете активни! Участвайте!

Проектът за подготовка на Стратегия за ВОМР се реализира с подкрепата на Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020, съфинансирана от Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони – Европа инвестира в селските райони.

Поканата е изготвена в изпълнение на Договор № РД50-55/17.03.2023 на МИГ-Тунджа с Министерство на земеделието , финансиран по подмярка 19.1. „Помощ за подготвителни дейности” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” на ПРСР 2014-2020.

Предишна Над 27 % от проекта за бюджет за 2023 г. на Община „Тунджа“ е за инвестиции в инфраструктура

пл. Освобождение 1, 8600 гр. Ямбол

Работно време:

Администрация:

Понеделник – Петък

8:00 – 12:00 13:00 – 17:00

ЦАО:

Понеделник – Петък

8:00 – 17:00

Абонамент за новини от общината

Абонамент за получаване на последните новини и информация от община Тунджа на вашата електронна поща:

© 2021. Община Тунджа. Всички права запазени