Покана за участие в информационни конференции за обществено обсъждане на тратегията за ВОМР 2023-2027 на МИГ Тунджа – Сливен – Долината на Тунджа

logo mig tun

Покана за участие в информационни конференции за обществено обсъждане на тратегията за ВОМР 2023-2027 на МИГ Тунджа – Сливен – Долината на Тунджа

В ход е изпълнението на проект „Подготвителни дейности за разработване на местна стратегия за ВОМР за програмен период 2023 – 2027 г“, финансиран по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г. Проектът се изпълнява от МИГ-Тунджа съвместно с местно партньорство от община Сливен, включващо община Сливен, Народно читалище „Искра -1929“ , с.Крушаре и „Великови-1“ ООД – с.Крушаре. В рамките на проекта МИГ „Тунджа-Сливен –Долината на Тунджа“ разработва Стратегия за ВОМР, която ще бъде прилагана на територията на община Тунджа, и три населени места от община Сливен, граничещи с община Тунджа: Крушаре, Бозаджии и Чокоба.

Екипът на проекта отправя настоящата

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ИНФОРМАЦИОННИ КОНФЕРЕНЦИИ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОМР 2023-2027

– В СЕЛО КОЗАРЕВО, ОБЩИНА ТУНДЖА

на 12.09.2023 г. от 09.30 часа в зрителната зала до детската градина.

– В СЕЛО КОНЕВЕЦ, ОБЩИНА ТУНДЖА

на 13.09.2023 г от 09.30 часа в залата на НЧ “Д-р Петър Берон 1941”

Каним представители на местната власт, бизнеса, НПО, читалища, граждани и всички

други заинтерисовани страни да се включат в обсъждането.

 Бъдете активни! Участвайте!

Проектът за подготовка на Стратегия за ВОМР се реализира с подкрепата на Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020, съфинансирана от Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони – Европа инвестира в селските райони.

Поканата е изготвена в изпълнение на Договор № РД50-55/17.03.2023 на МИГ-Тунджа с Министерство на земеделието, финансиран по подмярка 19.1. „Помощ за подготвителни дейности” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” на ПРСР 2014-2020.

Предишна Заповеди

пл. Освобождение 1, 8600 гр. Ямбол

Работно време:

Администрация:

Понеделник – Петък

8:00 – 12:00 13:00 – 17:00

ЦАО:

Понеделник – Петък

8:00 – 17:00

Абонамент за новини от общината

Абонамент за получаване на последните новини и информация от община Тунджа на вашата електронна поща:

© 2021. Община Тунджа. Всички права запазени