Покана за участие в информационни конференции за обществено обсъждане на тратегията за ВОМР 2023-2027 на МИГ Тунджа – Сливен – Долината на Тунджа

logo mig tun

Покана за участие в информационни конференции за обществено обсъждане на тратегията за ВОМР 2023-2027 на МИГ Тунджа – Сливен – Долината на Тунджа

В ход е изпълнението на проект  „Подготвителни дейности за разработване на местна стратегия за ВОМР за програмен период 2023 – 2027 г“, финансиран по подмярка 19.1„Помощ за подготвителни дейности“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г. Проектът се изпълнява от МИГ-Тунджа  съвместно   с местно партньорство от община Сливен, включващо община Сливен, Народно читалище „Искра -1929“ , с. Крушаре и „Великови-1“ ООД – с. Крушаре.  В рамките на проекта  МИГ „Тунджа-Сливен –Долината на Тунджа“   разработва Стратегия за ВОМР, която ще бъде прилагана на територията на община Тунджа, и три населени места от община Сливен, граничещи с община Тунджа: Крушаре, Бозаджии и Чокоба.

Екипът на проекта отправя настоящата

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В  ИНФОРМАЦИОННИ КОНФЕРЕНЦИИ ЗА ОБЩЕСТВЕНО  ОБСЪЖДАНЕ НА СТРАТЕГИЯТА  ЗА ВОМР  2023-2027

  • В СЕЛО КОЗАРЕВО, ОБЩИНА ТУНДЖА  на  09.2023 г. от 09.30 часа в зрителната зала до детската градина.
  • В СЕЛО КОНЕВЕЦ, ОБЩИНА ТУНДЖА на 09.2023 г от 09.30  часа в залата на НЧ  “Д-р Петър Берон 1941”   
  • В СЕЛО ГЕНЕРАЛ ИНЗОВО, ОБЩИНА ТУНДЖА на 09.2023 г от 14.00  часа в залата на НЧ  “Никола Йонков Вапцаров 1926”                                         

Каним представители на местната власт, бизнеса, НПО, читалища, граждани и всички други заинтересовани страни да се включат в обсъждането.

Бъдете активни! Участвайте!

Проектът за подготовка на Стратегия за ВОМР се реализира с подкрепата на Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020, съфинансирана от Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони – Европа инвестира в селските райони.

Предишна Обявление

пл. Освобождение 1, 8600 гр. Ямбол

Работно време:

Администрация:

Понеделник – Петък

8:00 – 12:00 13:00 – 17:00

ЦАО:

Понеделник – Петък

8:00 – 17:00

Абонамент за новини от общината

Абонамент за получаване на последните новини и информация от община Тунджа на вашата електронна поща:

© 2021. Община Тунджа. Всички права запазени