Покана за участие в информационна среща в село Дражево

logo mig tun

Покана за участие в информационна среща в село Дражево

В ход е изпълнението на проект  „Подготвителни дейности за разработване на местна стратегия за ВОМР за програмен период 2023 – 2027 г“, финансиран по подмярка 19.1„Помощ за подготвителни дейности“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г. Проектът се изпълнява от МИГ-Тунджа  съвместно   с местно партньорство от община Сливен, включващо община Сливен, Народно читалище „Искра -1929“ , с.Крушаре и „Великови-1“ ООД – с.Крушаре.

В рамките на проекта  МИГ „Тунджа-Сливен –Долината на Тунджа“ ще  разработи Стратегия за ВОМР, която ще бъде прилагана на територията на община Тунджа, и три населени места от община Сливен, граничещи с община Тунджа: Крушаре, Бозаджии и Чокоба.

Екипът на проекта отправя настоящата

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА

В СЕЛО ДРАЖЕВО, ОБЩИНА ТУНДЖА  

17.08.2023 г. от 09.00 часа в залата на   читалището.    

Каним представители на местната власт, бизнеса, НПО, читалища, граждани и всички други заинтерисовани страни да се включат в информационната среща.

Бъдете активни! Участвайте!

Проектът за подготовка на Стратегия за ВОМР се реализира с подкрепата на Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020, съфинансирана от Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони – Европа инвестира в селските райони.

Поканата    е   изготвена   в  изпълнение на  Договор  № РД50-55/17.03.2023 на МИГ-Тунджа  с Министерство на земеделието ,  финансиран по подмярка 19.1. „Помощ за подготвителни дейности” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие”  на ПРСР 2014-2020.

Предишна Покана за участие в информационна среща в село Кабиле

пл. Освобождение 1, 8600 гр. Ямбол

Работно време:

Администрация:

Понеделник – Петък

8:00 – 12:00 13:00 – 17:00

ЦАО:

Понеделник – Петък

8:00 – 17:00

Абонамент за новини от общината

Абонамент за получаване на последните новини и информация от община Тунджа на вашата електронна поща:

© 2021. Община Тунджа. Всички права запазени