Работно време ЦАО: Понеделник - Петък 08:00 - 17:00
Обяви и съобщения

Публично обсъждане

С оглед функционалните ангажименти на Агенцията за социално подпомагане, които са законово уредени в Закона за социалните услуги и Наредбата за планиране на социалните услуги , във връзка с планирането на социалните услуги на национално ниво, въз основа на изготвените анализи и предложения на общините, АСП изготви Анализ на потребностите на национално ниво от социални […]

Обяви и съобщения

Протокол подбор на кандидати по проект „Бъдеще за всяко дете от община „Тунджа“

П Р О Т О К О Л № 2 Днес, 10.10.2023 г., Комисия определената със Заповед № РД-07-1367/ 05.10.2023 г. на кмета на Община „Тунджа” в състав: Председател: Диана Иванова – Директор на дирекция „Хуманитарни дейности“ в община „Тунджа” и ръководител на проекта Членове: Татяна Стоянова – координатор по проекта Станислава Иванова – технически […]

Обяви и съобщения

Обява работни места

О Б Я В Л Е Н И Е Община „Тунджа“ в качеството си на бенефициент по проект „Бъдеще за всяко дете от община „Тунджа”, по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR002-2.003 „Бъдеще за децата”, по Програма „Развитие на човешките ресурси” 2021-2027 година ОБЯВЯВА Процедура за подбор на кандидати за следните длъжности: […]

Търг

Изслушване на кандидатите за съдебни заседатели в Районен съд – Ямбол и Окръжен съд – Ямбол

Изслушването на кандидатите за съдебни заседатели в Районен съд – Ямбол и Окръжен съд – Ямбол ще се състои на 15.09.2023 г.  от  10.00 часа  в залата на Общински съвет „Тунджа“ – Ямбол.

logo mig tun

Покана за участие в информационни конференции за обществено обсъждане на тратегията за ВОМР 2023-2027 на МИГ Тунджа – Сливен – Долината на Тунджа

В ход е изпълнението на проект  „Подготвителни дейности за разработване на местна стратегия за ВОМР за програмен период 2023 – 2027 г“, финансиран по подмярка 19.1„Помощ за подготвителни дейности“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г. Проектът се изпълнява от МИГ-Тунджа  съвместно   с местно партньорство […]

logo mig tun

Покана за участие в информационни конференции за обществено обсъждане на тратегията за ВОМР 2023-2027 на МИГ Тунджа – Сливен – Долината на Тунджа

В ход е изпълнението на проект „Подготвителни дейности за разработване на местна стратегия за ВОМР за програмен период 2023 – 2027 г“, финансиран по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г. Проектът се изпълнява от МИГ-Тунджа съвместно с местно […]

пл. Освобождение 1, 8600 гр. Ямбол

Работно време:

Администрация:

Понеделник – Петък

8:00 – 12:00 13:00 – 17:00

ЦАО:

Понеделник – Петък

8:00 – 17:00

Абонамент за новини от общината

Абонамент за получаване на последните новини и информация от община Тунджа на вашата електронна поща:

© 2021. Община Тунджа. Всички права запазени