Обявление

Обяви и съобщения

Обявление

Във връзка с изпълнение на Проект № BG05SFPR002-2.001-0054 , по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR002-2.001 “Грижа в дома“ по Програма „Развитие на човешките ресурси” 2021-2027 г.

Община „Тунджа“ обявява прием на документи за извършване на подбор на персонал по проект: BG05SFPR002-2.001-0054 „Грижа в дома в община Тунджа“, във връзка с утвърдена процедура за подбор.

Информация за провеждане на процедура за подбор за всички кандидати:

 1. Работодател: Община „Тунджа“
 2. Място на работа: Община „Тунджа“- домовете на потребители на интегрирани здравно-социални услуги.
 3. Характер на работата: Осигуряване на подкрепа чрез предоставяне на мобилни интегрирани здравно- социални услуги на възрастни в невъзможност за самообслужване и хора с увреждания в техните домове.

Обявява се подбор за следните длъжности:

 • Ръководител на услуга- 1 щ. дл. на трудов договор;
 • Социален работник/координатор – 1 щ. дл на трудов договор;;
 • Шофьор- 1 щ. дл на трудов договор;
 • Домашен помощник/санитар- 40 щ. дл. на трудов договор при пълно/непълно работно време;
 • Медицински сестри- до 4 физически лица на граждански договор, след процедура по ЗОП;
 • Психолог- 1 физическо лице на граждански договор след процедура по ЗОП ;
 • Рехабилитатор- до 2 физически лица на граждански договор след процедура по ЗОП ;

 Характер на работата:

 Ръководител: Организира, ръководи и контролира цялостната дейност на услугата „Грижа в дома“, при спазване изискванията на действащото законодателство и нормативните и поднормативни актове, регламентиращи този тип дейности; Осъществява методическо ръководство и контрол на служителите от екип за предоставяне на услуги по изпълнение на качеството и количеството на предоставяните интегрирани здравно- социални; изготвя документацията по предоставянето на услуги и нейното отчитане, съобразно изискванията, поддържа контакти със системата от услуги в общността; партнира си с екипа за организация и управление на проекта и с местни институции; Участва в мониторинга на услугата по домовете на потребителите и в мобилната работа при необходимост.

– Социален работник/координатор  Отговаря за потребностите от осигуряване на ритмична работа, осъществява оперативно ръководство и координация на членовете на екипа работещи на терен, участва в изготвяне на работни графици, приема заявки от потребители на услугите. Организира дейността по предоставянето на интегрирани здравно-социални услуги. Оказва социална подкрепа – извършва директна работа с потребителите, подкрепа при комуникация с институции и служби, дейности свързани с приобщаване в обществения живот, предоставя консултации от социален характер на потребителите, изготвя документи съгласно изискванията; участва в екипни срещи, приема заявления, извършва  индивидуална оценка на потребностите на кандидатите за ползване на интегрирани здравно-социални услуги, изготвя документацията по предоставянето на услугата съобразно изискванията; Извършва мониторинг в домовете на потребителите във връзка с предоставяне на интегрираните здравно- социални услуги.

– Медицински сестри: Предоставя и събира здравна информация за потребителите; Измерва витални показатели (кръвно налягане, пулс и температура); Извършва здравни услуги и манипулации в домовете на потребителите. Разработва здравни планове за медицински грижи на потребителите; Осъществява профилактика и консултиране на потребителите за социално- значими заболявания; Участва в изработването на оценки и индивидуални планове на потребителите; Участва в мобилната работа на екипа. Участва в обсъждането и планирането на дейностите на специалистите.

 – Психолог: Извършване на психологически консултации и психологическа подкрепа на потребителите, получаващи услуги по проекта и при необходимост на техните близки в дома; Участва в изработването на оценки и индивидуални планове на потребителите; Участва в мобилната работа на екипа. Участва в обсъждането и планирането на дейностите на специалистите.

 – Домашен помощник : Извършва домашни посещения и дейности, съобразно изготвена оценка на потребностите по предварително изготвен график. Съдейства за изготвянето на месечни графици по предоставяне на услугата. Предоставя услуги за удовлетворяване на хигиенно-битови потребности като пазаруване, поддържане на хигиената в жилищните помещения, обитавани от ползвателите, помощ при поддържане на личната хигиена, придружаване извън дома, извършване на административни услуги и плащания, приготвяне на храна с продукти на потребителя и др.  Отговаря за изпълнението на заложените дейности в индивидуалните планове и следи за тяхната актуализация при необходимост.

– Шофьор: Осигурява транспорт на специалистите, наети за предоставяне на услуги по проекта по предварително изготвен график.

– Рехабилитатор/и: Извършва рехабилитационни процедури в домовете на потребители на услуги по проекта в насока възстановяване и подобряване на физическа активност; Извършва процедури, масажи и различни видове манипулации с или без помощта на предоставени му уреди; Дава насоки на потребители за самостоятелна рехабилитация; Участва в мобилната работа на екипа; Участва в обсъждането и планирането на дейностите на специалистите; Участва в изработването на оценки и индивидуални планове на потребителите.

 1. Срок за предоставяне на услугите по проекта: 12 месеца.
 2. Минимални изисквания за заемане на длъжностите:

 За длъжността „Ръководител“:

 • Образование- висше, образователна степен бакалавър или магистър;
 • Професионален опит- не се изисква;
 • Умения за планиране, управление, координиране на служителите в екипа и представители на външни отговорни институции, своевременно изпълнение и отчитане на дейностите;
 • Допълнителни квалификации и опит в сферата на управление на човешки ресурси са предимство;
 • Много добри умения за работа с компютър и офис техника.

За длъжността „Социален работник/координатор“:

 • Минимална образователна степен – средно образование;
 • Професионален опит – не се изисква, но професионалния опит в сходни дейности е предимство;
 • Трудов стаж – не се изисква;
 • Умения за работа с компютър и офис техника;
 • Умения за работа в екип.

За длъжността „Медицинска сестра“:

 • Образование – професионален бакалавър /полувисше, специалист/ или висше, бакалавърска степен;
 • Специалност – „Медицинска сестра“, „Медицински фелдшер“ и други в направление „Здравни грижи“; „Медицина“;
 • Професионален опит – не се изисква, стажът и опитът се считат за предимство;
 • Умения за работа в екип.

За длъжността „Психолог“:

 • Образование- висше, степен: бакалавър, магистър; специалност: “Психология”, „Социално-психологическо консултиране“ и други релевантни;
 • Професионален опит- не се изисква, стажът и опитът се считат за предимство;
 • Умения за работа с компютър и офис техника.

За длъжността „Домашен помощник “:

 • Минимална образователна степен – Не се изисква;
 • Професионален опит – не се изисква, но професионалният опит и квалификация в сходни дейности е предимство;
 • Трудов стаж – не се изисква;
 • Желание, готовност и мотивация за работа с лица от целевите групи.

За длъжността „Шофьор“:

 • Минимална образователна степен – основно образование;
 • Свидетелство за управление на моторно превозно средство категория „В“;
 • Минимум 1 година професионален опит като шофьор.

За длъжността „Рехабилитатор:

 • Минимална образователна степен – Висше образование, специалност „Рехабилитатор“, „Кинезитерапевт“, или друга релевантна;
 • Професионален опит – не се изисква, но опит в сходни дейности е предимство;
 • Трудов стаж – не се изисква;
 • Желание, готовност и мотивация за работа.
 1. Провеждането на подбора на кандидатите ще се осъществи на два етапа:
 • Оценка на допустимостта по документи;
 • Провеждане на интервю.

Резултатите за кандидатите допуснати до интервю ще бъдат публикувани на сайта на община „Тунджа“

След провеждане на подбора, одобрените кандидати ще бъдат сключени  трудов/ граждански договор.

 1. Необходими документи:
 • Заявление за кандидатстване по образец – за всички длъжности;
 • Автобиография по образец – за всички длъжности;
 • Копие от документи за съответната придобита образователна степен, посочена в настоящите изисквания за съответната позиция;
 • Документи, доказващи професионален опит /трудова или служебна книжка, осигурителна книжка, актуален трудов договор за работещи в момента лица, Образец УП-3 и др., ако е приложимо/
 • Документ за самоличност за справка /при започване на работа/.
 • Медицинско свидетелство за работа /при започване на работа/.

Образци на заявления за кандидатстване могат да се получат в сградата на Община Тунджа, на адрес: пл. „Освобождение“ № 1, ет.3, ст.313 или да се изтеглят от сайта на Община „Тунджа“

Документи за кандидатстване ще се приемат всеки работен ден от 8.30 ч. до 16.30 ч. в Центъра за административно обслужване на граждани в Община Тунджа, на адрес: гр. Ямбол, пл. „ Освобождение“ № 1, в срок до 23.12.2022 г. включително.

За информация: 046/ 661565 – централа, в.313 и в.319; 046/684 313; 046/684 319

Лица за контакти: Елена Велкова;  Силва Иванова

Документи за изтегляне:

Приложение 1 -ЗАЯВЛЕНИЕ – ДЕКЛАРАЦИЯ потребител

Приложение 2 -ЗАЯВЛЕНИЕ персонал

Приложение 3 – CV

Предишна С празнична украса ще грейне днес елхата на община „Тунджа“.

пл. Освобождение 1, 8600 гр. Ямбол

Работно време:

Администрация:

Понеделник – Петък

8:00 – 12:00 13:00 – 17:00

ЦАО:

Понеделник – Петък

8:00 – 17:00

Абонамент за новини от общината

Абонамент за получаване на последните новини и информация от община Тунджа на вашата електронна поща:

© 2021. Община Тунджа. Всички права запазени