Работно време ЦАО: Понеделник - Петък 08:00 - 17:00

Обява заповед с.Миладиновци, с.Овчи кладенец, с.Окоп, с.Робово

Обяви и съобщения

Обява заповед с.Миладиновци, с.Овчи кладенец, с.Окоп, с.Робово

Агенцията по геодезия, картография и кадастър, на основание чл. 51, ал. 4 ЗКИР във връзка със Заповед № КД-14-58-19.07.2021г., обнародвана в „Държавен вестник“ – брой 64 от 03.08.2021г. съобщава, че е извършено изменение на основание чл.53б, ал.5, т.2 на кадастралната карта и кадастралните регистри за отстраняване на явна фактическа грешка въз основа на проекти, изработени от правоспособно лице по ЗКИР – „ГЕОИНЖЕНЕРИНГ“ ООД – гр. Пазарджик. Изменението засяга поземлени имоти, попадащи в землищата на с. Миладиновци, с.Овчи кладенец, с.Окоп и с.Робово, общ. Тунджа, обл. Ямбол.

Заинтересованите лица могат да се запознаят с проектите за изменение в Службата по геодезия, картография и кадастър – Ямбол.

Заповедта подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ по реда на Административнопроцесуалния кодекс пред административния съд по местонахождение на имота.

СГКК – ЯМБОЛ

ДВ бр.64-03.08.2021 заповед КД-14-58-19.07.2021 с.Миладиновци, с.Овчи кладенец, с.Окоп, с.Робово

Предишна Община „Тунджа“ осигурява работа на още 22 младежи

пл. Освобождение 1, 8600 гр. Ямбол

Работно време:

Администрация:

Понеделник – Петък

8:00 – 12:00 13:00 – 17:00

ЦАО:

Понеделник – Петък

8:00 – 17:00

Абонамент за новини от общината

Абонамент за получаване на последните новини и информация от община Тунджа на вашата електронна поща:

© 2021. Община Тунджа. Всички права запазени