Обяви и съобщения

Обява заповед с. Коневец, с. Крумово

Агенцията по геодезия, картография и кадастър, на основание чл. 51, ал. 4 ЗКИР във връзка със Заповед № КД-14-52-30.06.2021г., обнародвана в „Държавен вестник“ – брой 63 от 30.07.2021г. съобщава, че е извършено изменение на основание чл.53б, ал.5, т.2 на кадастралната карта и кадастралните регистри за отстраняване на явна фактическа грешка въз основа на проекти, изработени от правоспособно лице по ЗКИР – „ГЕОИНЖЕНЕРИНГ“ ООД – гр. Пазарджик. Изменението засяга поземлени имоти, попадащи в землищата на с. Коневец и с. Крумово, общ. Тунджа, обл. Ямбол.

Заинтересованите лица могат да се запознаят с проектите за изменение в Службата по геодезия, картография и кадастър – Ямбол.

Заповедта подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ по реда на Административнопроцесуалния кодекс пред административния съд по местонахождение на имота.

СГКК – ЯМБОЛ

ДВ бр.63-30.07.2021г. от стр.58 до стр.61 с.Коневец, с.Крумово

Предишна Обява заповед с.Маломир, с.М.кладенец, с.Межда, с.Ханово

пл. Освобождение 1, 8600 гр. Ямбол

Работно време:

Администрация:

Понеделник – Петък

8:00 – 12:00 13:00 – 17:00

ЦАО:

Понеделник – Петък

8:00 – 17:00

Абонамент за новини от общината

Абонамент за получаване на последните новини и информация от община Тунджа на вашата електронна поща:

© 2021. Община Тунджа. Всички права запазени