Работно време ЦАО: Понеделник - Петък 08:00 - 17:00

Обява набор на персонал по проект „Бъдеще за всяко дете от община „Тунджа”

Обяви и съобщения

Обява набор на персонал по проект „Бъдеще за всяко дете от община „Тунджа”

О Б Я В Л Е Н И Е

Община „Тунджа“ в качеството си на бенефициент по проект „Бъдеще за всяко дете от община „Тунджа”, по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR002-2.003 „Бъдеще за децата”, по Програма „Развитие на човешките ресурси” 2021-2027 година

ОБЯВЯВА

Процедура за подбор на кандидати за следната длъжност:

Ръководител на Общностен център

– 1 /една/ длъжност на пълно работно време със срок до изтичане на срока на договора за безвъзмездна финансова помощ;

– Образование – завършено висше образование;

– Професионален опит – минимум 3 години в сферата на хуманитарните дейности, социална работа и/или услуги;

– Познаване на нормативната уредба в областта на социалните услуги, здравеопазването и трудовата заетост;

– Компютърни умения за работа с Word, Excel, Internet (приложен документ);

– Да притежават личностни качества и умения, които включват – комуникативни и социални умения; умения за работа в екип; инициативност, толерантност, отговорност и мотивация за работа с деца в риск и техните семейства.

Начин на провеждане на подбора:

Подборът за заемане на длъжността се провежда на два етапа:

I етап – допускане по документи;

II етап – събеседване (интервю) с допуснатите кандидати.

Място на работа:

Работа на терен и в обособени зони в общинска база на община „Тунджа”, според възрастта на целевата група и планираните интегрирани дейности.

Необходими документи за кандидатстване:

  1. Заявление – по образец (Приложение 1);
  2. Автобиография – по образец (Приложение 2).
  3. Копие от диплома за завършено образование и/или други приложими документи;
  4. Свидетелство за управление на МПС (при необходимост).

Заявления по образец за кандидатстване с изискващите се документи се подават в срок до 17.00 часа на 22.11.2023 г. в деловодството на община „Тунджа” или на e-mail: [email protected]

Заинтересованите лица могат да получат допълнителна информация всеки ден от 08.00 до 17.00 часа на телефон 046/ 684 319 г-жа С. Иванова, 046/ 684 320 г-жа Т. Стоянова.

Предоставянето на личните данни е доброволно, тяхното обработване, ползване в процеса по подбор и съхраняване ще се извършва в пълно съответствие със Закона за защита на личните данни.

Предишна Паметна вечер, посветена на поета и писателя Марко Недялков

пл. Освобождение 1, 8600 гр. Ямбол

Работно време:

Администрация:

Понеделник – Петък

8:00 – 12:00 13:00 – 17:00

ЦАО:

Понеделник – Петък

8:00 – 17:00

Абонамент за новини от общината

Абонамент за получаване на последните новини и информация от община Тунджа на вашата електронна поща:

© 2021. Община Тунджа. Всички права запазени