Обяви и съобщения

Обява набиране персонал по проект

Във връзка с реализацията на Дейност 1 „Формиране на Общностен интеграционен център КОМПАС и предоставяне на комплексни интегрирани интервенции“ по проект „КОМПАС – Интегрирани мерки за социално включване в община „Тунджа”, финансиран по процедура BG05M9OP001-2.018 „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване на достъпа до образование” – Компонент 1, Договор Регистрационен номер по ОП РЧР BG05M9OP001-2.018-0013 и Регистрационен номер по ОП НОИР BG05M9OP001-2.018-0013-2014BG05M2OP001, Община „Тунджа”, в качеството си на бенефициент,

О Б Я В Я В А

Процедура за подбор на персонал за предоставяне на интегрирани услуги в Общностния интеграционен център (ОИЦ) „КОМПАС“ за подкрепа на деца и семейства за следните позиции:

  1. Логопед – 1 длъжност, с четири часова заетост на трудов договор, считано от 1 юли до 31.12.2021 г.
  2. Психолог – 1 длъжност, с четири часова заетост на трудов договор, считано от 1 юли до 31.12.2021 г.

Необходими документи.

Кандидатите за заемане на съответните длъжности, представят следните документи:

Заявление до кмета на община „Тунджа” (Приложение 1);

Мотивационно писмо (Приложение 2);

– Копия на документи, удостоверяващи придобитата образователно-квалификационна степен;

– Копие на удостоверения за придобита квалификация, сертификати и др.

Декларация от кандидата (Приложение 3);

CV – по образец (Приложение 4);

– Документи удостоверяващи допълнителна квалификация, съотносими  към длъжността /когато е приложимо/.

Забележка: При кандидатстване за повече от една длъжност се представят отделни комплекти документи.

Начин на провеждане на подбора:

Подборът за заемане на длъжността се провежда на два етапа:

I етап – допускане по документи;

II етап – събеседване (интервю) с допуснатите кандидати.

Място на работа:

Работа на терен в обособени зони на общинска база на община „Тунджа“, според възрастта на целевата група и планираните интегрирани дейности.

КАНДИДАТИТЕ ТРЯБВА ДА ОТГОВАРЯТ НА СЛЕДНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ:

Основни изисквания за Длъжността „ЛОГОПЕД“

– Да са физически лица, дееспособни български граждани;

– Завършили във висши учебни заведения по специалност „Логопедия”, Специална педагогика /логопедия/ или „Дефектология”;

– Обучаващи се /минимум трети завършен курс/ във висши учебни заведения по специалностите „Логопедия”, Специална педагогика /логопедия/ или ”Дефектология”;

– Социални умения – допълнителни квалификации и преквалификации;

– Да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер.

Основни изисквания за Длъжността „ПСИХОЛОГ“

– Да са физически лица, дееспособни български граждани;

– Компютърна грамотност (умения за работа с Word и Excel);

– Образование– висше – завършена образователна степен бакалавър/магистър с професионално направление „Психология“;

– Професионален опит – минимум 1 година;

– Да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер.

Специфични изисквания за заемане на длъжностите:

– Да имат практически опит в работа с деца и семейства от сходни дейности по проекти, програми в областта на социалните услуги, здравеопазването или социалното включване на деца и семейства в риск.

– Професионален опит в областта на социалните услуги ще се счита за предимство;

– Познаване на нормативната уредба в областта на здравеопазването, заетостта и социалните услуги;

– Компютърни умения за работа с Word, Excel, Internet (приложен документ);

– Да притежават личностни качества и умения, които включват – комуникативни и социални умения; умения за работа в екип; инициативност, толерантност, отговорност.

– Да познават местните общности, включително местните етнически малцинства, в община Тунджа, техните културни особености, традиции и т.н.

Срок на договора и работно време:

С одобрените кандидати ще бъде сключен трудов договор по Кодекса на труда с продължителност от 1 юли 2021 г. до 31.12.2021 г. при непълен работен ден – 4 часа.

 Срок и място на подаване на документите

Документите за участие в подбора се подават лично, всеки работен ден от 8.00 до 12.00 ч. и от 13.00 до 17.00 ч., в Центъра за административно обслужване на граждани (Деловодството) на Община Тунджа – гр. Ямбол, област Ямбол, пл. „Освобождение“ №1, в срок от 15.06.2021 г. до 25.06.2021 г. вкл.

Лица за контакти:

Галина Иванова – ръководител проект: тел. 046 684 304, моб. тел. 0888181133

Силва Иванова – координатор проект: тел. 046 684 319, моб. тел. 0885974004

Татяна Стоянова – координатор проект: тел. 046 684 316, моб. тел. 0884470442

Предоставянето на личните данни е доброволно, тяхното обработване, ползване в процеса по подбор и съхраняване ще се извършва в пълно съответствие със Закона за защита на личните данни.

Предишна Кметът на община „Тунджа“ разреши къпането в три открити плувни басейна

пл. Освобождение 1, 8600 гр. Ямбол

Работно време:

Администрация:

Понеделник – Петък

8:00 – 12:00 13:00 – 17:00

ЦАО:

Понеделник – Петък

8:00 – 17:00

Абонамент за новини от общината

Абонамент за получаване на последните новини и информация от община Тунджа на вашата електронна поща:

© 2021. Община Тунджа. Всички права запазени