Дирекция Териториално устройство, строителство и екология

Светозар Грозев - директор на дирекция

Етаж 1, Стая 104 Тел.: 046 684 315 GSM 0885019177

Пламен Тодоров - главен инженер

Етаж 1, Стая 104 Тел.: 046 684 315 GSM 0888 464899

Павел Георгиев - главен експерт

Етаж 1, Стая 104 Тел.: 046 684 315 GSM 0882 752559

Таня Тенева - младши експерт

Етаж 1, Стая 104 Тел.: 046 684 315 GSM 0887 667931

Христо Георгиев - младши експерт

Етаж 1, Стая 104 Тел.: 046 684 315 GSM 0884 718078

Любен Христов - главен специалист

Етаж 1, Стая 104 Тел.: 046 684 315 GSM 0888 695481

Надка Димитрова - главен специалист

Етаж 1, Стая 104 Тел.: 046 684 315 GSM 0886 393143

Веселина Димитрова - главен експерт

Етаж 1, Стая 103 Тел.: 046 684 210 GSM 0886 130135

Атанас Трънков - главен специалист "Благоустройство"

Етаж 1, Стая 103 Тел.: 046 684 210 GSM 0887 124097

Йордан Христов - главен специалист "Благоустройство"

Етаж 1, Стая 103 Тел.: 046 684 210 GSM 0882 467003

Станка Димитрова - главен специалист "Благоустройство"

Етаж 1, Стая 103 Тел.: 046 684 210 GSM 0882 467002

Иван Георгиев - старши експерт

Етаж 1, Стая 105 Тел.: 046 684 326 GSM 0882 467029

Деси Димитрова - младши експерт

Етаж 1, Стая 105 Тел.: 046 684 326 GSM 0885 414107

Грета Йорданова - помпиер

Етаж 1, Стая 105 Тел.: 046 684 326

Услуги предоставяни от дирекцията:

Електронни услуги:

Административни услуги:

Използвайте стрелките, за да получите достъп до информация за конкретната услуга.

Административни услуги "Кадастър"

Услуга 2119 Издаване на удостоверение за факти и обстоятелства по териториално и селищно устройство
Услуга 2099 Справки (устни и писмени) от кадастъра
Услуга 2120 Отразяване на промени в разписния списък към кадастрален план

Административни услуги "Контрол по строителството"

Услуга 2098 Проверка за установяване на съответствието на строежа с издадените строителни книжа и за това, че подробният устройствен план е приложен по отношение на застрояването
Режим 2667 Одобряване на План за управление на строителните отпадъци и/или План за безопасност и здраве

Административни услуги "Селско стопанство и екология"

Услуга 2086 Издаване на разрешение за отсичане и изкореняване до 5 дървета и до 1 дка лозя в селскостопанските земи

Административно-технически услуги Устройство на територията

Услуга 2005 Учредяване на еднократно право на прокарване и/или преминаване на съоръжение на техническата инфраструктура през имот-общинска собственост
Услуга 2043 Издаване на заповед за учредяване на право на прокарване на отклонения от общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура през чужди имоти
Услуга 2114 Издаване на заповед за учредяване право на преминаване през чужди поземлени имоти
Услуга 2082 Удостоверения за идентичност на урегулиран поземлен имот
Режим 1989 Издаване на разрешения за поставяве на преместваеми обекти
Услуга 1990 Осъществяване на контрол по строителството при откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа
Услуга 2018 Удостоверение за административен адрес на поземлени имоти
Услуга 2001 Допускане изработването на проекти за изменение на подробни устройствени планове
Услуга 2027 Издаване на скици за недвижими имоти
Услуга 2054 Съгласуване и одобрявяне на инвестиционни проекти, по които се издава разрешение за строеж
Услуга 2060 Издаване разрешение за изработване на подробни устройствени планове
Услуга 2062 Регистриране и въвеждане на строежи в експлоатация, издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация за видовете строежи от IV и V категория
Услуга 2063 Издаване на констативни протоколи и удостоверения за степен на завършеност на строежи
Услуга 2083 Издаване на виза за проектиране
Услуга 2084 Издаване на удостоверение за търпимост на строеж
Услуга 2085 Издаване на удостоверение за нанасяне на новоизградени сгради в действащия кадастрален план по чл.54а ал.3 от ЗКИР, във връзка с чл.175 от ЗУТ
Услуга 2112 Издаване на разрешение за строеж
Услуга 2117 Одобряване на подробен устройствен план
Услуга 2111 Изготвяне на справки на заинтересувани лица относно изменения на устройствени планове и схеми
Услуга 2023 Съгласуване на идейни инвестиционнни проекти
Режим 2130 Издаване на разрешение за строеж без одобряване на инвестиционни проекти
Услуга 2025 Разрешаване изработването на комплексен проект за инвестиционна инициатива
Услуга 2061 Допускане на изменения в одобрен инвестиционен проект
Услуга 2115 Попълване/поправка на кадастрален план
Услуга 2517 Заверяване на преписи от документи и копия от планове и документация към тях

пл. Освобождение 1, 8600 гр. Ямбол

Работно време:

Администрация:

Понеделник – Петък

8:00 – 12:00 13:00 – 17:00

ЦАО:

Понеделник – Петък

8:00 – 17:00

Абонамент за новини от общината

Абонамент за получаване на последните новини и информация от община Тунджа на вашата електронна поща:

© 2021. Община Тунджа. Всички права запазени