Работно време ЦАО: Понеделник - Петък 08:00 - 17:00

Дирекция Стопанска политика и общинска собственост

Мария Попова - директор на дирекция

Етаж 3, Стая 308-А Тел.: 046 684 340 GSM 0888 424828

Ирина Русева - главен експерт

Етаж 3, Стая 307 Тел.: 046 684 303 GSM 0888424828

Атанаска Христова - главен експерт

Етаж 3, Стая 306 Тел.: 046 684 302

Дарина Вълчева - главен експерт

Етаж 3, Стая 306 Тел.: 046 684 302 GSM 0884 301372

Галя Недева - старши експерт

Етаж 3, Стая 306 Тел.: 046 684 303 GSM 0882 467018

Живка Балакчиева - старши експерт

Етаж 3, Стая 306 Тел.: 046 684 302

Деница Добрева - главен специалист

Етаж 3, Стая 306 Тел.: 046 684 302

Валя Димирева - технически сътрудник ПВЗ

Етаж 3, Стая 34 Тел.: 046 684 312 GSM 0885 595950

Други дейности по селско и горско стопанство

Любен Илиев - ръководител звено

GSM 0876 667975

Стефко Карастоянов - младши специалист "Помощник лесничей"

GSM 0889 513351

Станка Бабачева - младши специалист "Помощник лесничей"

GSM 0887 404566

Услуги предоставяни от дирекцията:

Електронни услуги:

Административни услуги:

Използвайте стрелките, за да получите достъп до информация за конкретната услуга.

Административно-технически услуги Общинска собственост

Услуга 2078 Издаване на удостоверение за наличие или липса на съставен акт за общинска собственост
Услуга 2059 Издаване на заповед за изземване на имот
Услуга 2105 Установяване на жилищни нужди - картокетиране и издаване на удостоверение
Услуга 2081 Издаване на удостоверение относно собствеността на недвижими имоти
Услуга 2021 Издаване на удостоверение за наличие или липса на претенции за възстановяване на собствеността върху недвижими имоти
Услуга 2022 Справка относно разпределение на идеални части от общите части на сгради с етажна собственост
Услуга 1988 Издаване на удостоверение за отписване на имот от актовите книги за имотите - общинска собственост, или за възстановен общински имот
Услуга 2095 Справки по актовите книги и издаване на заверени копия от документи относно общинска собственост

Административни услуги "Зелена система"

Услуга 2068 Издаване на превозен билет за транспортиране на добита дървесина извън горските територии

Административни услуги "Селско стопанство и екология"

Услуга 2006 Измерване, кубиране и маркиране на дървесина, добита извън горския фонд
Услуга 2007 Издаване на удостоверение за билки от култивирани лечебни растения
Услуга 2045 Издаване на разрешително за достъп до горски територии
Услуга 2086 Издаване на разрешение за отсичане и изкореняване до 5 дървета и до 1 дка лозя в селскостопанските земи

пл. Освобождение 1, 8600 гр. Ямбол

Работно време:

Администрация:

Понеделник – Петък

8:00 – 12:00 13:00 – 17:00

ЦАО:

Понеделник – Петък

8:00 – 17:00

Абонамент за новини от общината

Абонамент за получаване на последните новини и информация от община Тунджа на вашата електронна поща:

© 2021. Община Тунджа. Всички права запазени