Дирекция Човешки ресурси и ГРАО

Татяна Стоянова - Директор на Дирекция

Етаж 3, Стая 304 Тел.: 046 684 320 GSM 0884470442

Елка Гьорина - Началник отдел

Етаж 3, Стая 304 Тел.: 046 684 320 GSM 0889 113332

Иванка Георгиева - главен експерт "Човешки ресурси"

Етаж 3, Стая 305 Тел.: 046 684 301 GSM 0887 107377

Таня Петрова - старши експерт

Етаж 3, Стая 305 Тел.: 046 684 301

Ваня Георгиева - старши експерт ГРАО

Етаж 4, Стая 413 Тел.: 046 684 206 GSM 0884 470441

Гергана Димитрова - младши експерт

Етаж 4, Стая 413 Тел.: 046 684 206 GSM 0886 163534

Таня Хаджидимитрова - архивист

Етаж 3, Стая 315 GSM 0882 467027

Теодора Каличина - младши експерт

Администативен център, Тел.: 046 684 209

Красимира Радева - технически сътрудник

Администативен център, Тел.: 046 684 209

Митка Петкова - технически изпълнител "Информация"

Информация, Вътр. тел.: 380

Услуги предоставяни от дирекцията:

Електронни услуги:

Издаване на удостоверение за настоящ адрес при вече регистриран настоящ адрес
1997
Издаване на многоезично извлечение от акт за гражданско състояние2000
Издаване на удостоверение за наследници2016
Издаване на удостоверение за сключване на брак от български гражданин в чужбина2017
Възстановяване или промяна на име2033
Издаване на препис-извлечение от акт за смърт за втори и следващ път2034
Издаване на удостоверение за съпруг/а и родствени връзки2036
Издаване на удостоверение за сключен граждански брак – дубликат2037
Издаване на удостоверение за липса на съставен акт за гражданско състояние (акт за раждане, акт за смърт)2038
Отразяване на избор или промяна на режим на имуществените отношения между съпрузи2040
Издаване на удостоверение за промени на постоянен адрес, регистриран след 2000 година2056
Издаване на удостоверение за родените от майката деца2057
Издаване на удостоверение за семейно положение, съпруг/а и деца2075
Издаване на удостоверение за раждане – дубликат2076
Издаване на удостоверение за идентичност на лице с различни имена2092
Издаване на удостоверение за промени на настоящ адрес регистриран след 2000 година2104
Издаване на удостоверение за правно ограничение2108
Издаване на удостоверение за семейно положение2109
Заверка на документи по гражданско състояние за чужбина2110
Издаване на удостоверение за постоянен адрес при вече регистриран постоянен адрес2128
Издаване на удостоверение за вписване в регистъра на населението2138

Административни услуги:

Използвайте стрелките, за да получите достъп до информация за конкретната услуга.

Услуга 2000 Издаване на многоезично извлечение от акт за гражданско състояние
Услуга 1999 Издаване на удостоверение за сключен граждански брак - оригинал
Услуга 2057 Издаване на удостоверение за родените от майката деца
Услуга 2017 Издаване на удостоверение за сключване на брак от български гражданин в чужбина
Услуга 2019 Издаване на препис-извлечение от акт за смърт - за първи път
Услуга 2034 Издаване на препис-извлечение от акт за смърт за втори и следващ път
Услуга 2037 Издаване на удостоверение за сключен граждански брак - дубликат
Услуга 2036 Издаване на удостоверение за съпруг/а и родствени връзки
Услуга 2016 Издаване на удостоверение за наследници
Услуга 2038 Издаване на удостоверение за липса на съставен акт за гражданско състояние (акт за раждане, акт за смърт)
Услуга 2052 Издаване на удостоверение за раждане - оригинал
Услуга 2053 Припознаване на дете
Услуга 2075 Издаване на удостоверение за семейно положение, съпруг/а и деца
Услуга 2076 Издаване на удостоверение за раждане - дубликат
Услуга 2092 Издаване на удостоверение за идентичност на лице с различни имена
Услуга 2109 Издаване на удостоверение за семейно положение
Услуга 2110 Заверка на документи по гражданско състояние за чужбина
Услуга 2104 Издаване на удостоверение за промени на настоящ адрес регистриран след 2000 година
Услуга 2056 Издаване на удостоверение за промени на постоянен адрес, регистриран след 2000 година
Услуга 2108 Издаване на удостоверение за правно ограничение
Услуга 2107 Издаване на удостоверение за настоящ адрес след подаване на адресна карта за заявяване или за промяна на настоящ адрес
Услуга 2079 Издаване на удостоверение за постоянен адрес след подаване на заявление за заявяване или за промяна на постоянен адрес
Услуга 2390 Комплектоване и проверка на документи към искане за установяване на българско гражданство
Услуга 2033 Възстановяване или промяна на име
Услуга 2020 Издаване на заверен препис или копие от личeн регистрационeн картон или страница от семейния регистър на населението
Услуга 2391 Издаване на удостоверения за настойничество и попечителство (учредено по реда на чл. 155 от СК и по право - по чл. 173 от СК)
Услуга 2073 Издаване на удостоверение за снабдяване на чужд гражданин с документ за сключване на граждански брак в Република България
Услуга 2040 Отразяване на избор или промяна на режим на имуществените отношения между съпрузи
Услуга 2132 Промяна в актовете за гражданско състояние
Услуга 2039 Издаване на препис от семеен регистър, воден до 1978 г.
Услуга 2058 Издаване на справки по искане на съдебни изпълнители
Услуга 2138 Издаване на удостоверение за вписване в регистъра на населението
Услуга 2080 Съставяне на актове за гражданско състояние на български граждани, които имат актове, съставени в чужбина
Услуга 1997 Издаване на удостоверение за настоящ адрес при вече регистриран настоящ адрес

Accordion Content

Услуга 2128 Издаване на удостоверение за постоянен адрес при вече регистриран постоянен адрес

пл. Освобождение 1, 8600 гр. Ямбол

Работно време:

Администрация:

Понеделник – Петък

8:00 – 12:00 13:00 – 17:00

ЦАО:

Понеделник – Петък

8:00 – 17:00

Абонамент за новини от общината

Абонамент за получаване на последните новини и информация от община Тунджа на вашата електронна поща:

© 2021. Община Тунджа. Всички права запазени