Обяви и съобщения

Обявление

Община “Тунджа”- гр.Ямбол ви съобщава на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, че е издадено Решение № 429 от Протокол № 25/27.04.2021г. на Общински съвет „Тунджа” Ямбол за одобряване на задание за проектиране и разрешава изработването на проект за подробен устройствен план – План за регулация и застрояване на поземлен имот с индентификатор 72240.23.362 с площ […]

Обяви и съобщения

Обявление

Община „Тунджа”- гр. Ямбол на основание чл. 128, ал. 2 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за изменение на за изменение на Подробния устройствен план – План за регулация и застрояване на урегулиран поземлен имот I 45 по ПУП, съответстващ на поземлен имот с идентификатор 68878.8.39 по КККР на с. Стара река, община „Тунджа”, […]

Обяви и съобщения

Обявление

Община „Тунджа”- гр. Ямбол на основание чл. 128, ал. 2 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за изменение на Подробния устройствен план – План за регулация и застрояване на урегулиран поземлен имот V 155 в кв. 22 по ПУП на с. Болярско, община „Тунджа”, област Ямбол, като се раздели на два самостоятелни урегулирани поземлени […]

Обяви и съобщения

Обявление

Община „Тунджа”- гр. Ямбол на основание чл.128, ал.2 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване и ел. схема за поземлен имот с идентификатор 32740.21.213 по КККР в землището на с. Генерал Инзово, с който се образува УПИ I 21.213 складова база за съхранение на селскостопанска […]

Обяви и съобщения

Обявление

Община „Тунджа” гр. Ямбол ви съобщава, че е издадено Решение № 427 от протокол № 25/27.04.2021 г. на Общински съвет „Тунджа” – Ямбол за одобряване задание за проектиране и разрешава изработване на проект за подробен устройствен план – План за регулация и застрояване, ел. и В и К схеми за присъединяване на поземлен имот с […]

Обяви и съобщения

Обявление

Община „Тунджа” гр. Ямбол ви съобщава, че е издадено Решение № 426 от протокол № 25/27.04.2021 г. на Общински съвет „Тунджа” – Ямбол за одобряване задание за проектиране и разрешава изработване на проект за подробен устройствен план – План за регулация и застрояване, ел. и В и К схеми за присъединяване и схема на пътна […]

Обяви и съобщения

Обявление

Община „Тунджа” гр. Ямбол ви съобщава на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, че е издадено Решение № 423 от протокол № 25/27.04.2021 г. на Общински съвет „Тунджа” – Ямбол за одобряване на задание за проектиране и разрешава изработването на проект за подробен устройствен план – за изменение на Общия устройствен план на община „Тунджа” за […]

Обяви и съобщения

Обявление

Община „Тунджа” – гр. Ямбол съобщава, че е изработен на проект за Подробен устройствен план – План схема на трасе за подземен ел.кабел до 1 кv от УПИ XVI-281, кв.18 по ПУП на с.Кукорево, обл.Ямбол до ТЕПО 1Т, СБС №12, „Б”, БКТП „Кукорево 4″

Обяви и съобщения

Обявление

Община „Тунджа” – гр. Ямбол съобщава, че е издадена Заповед № РД-07-0497/27.04.2021г. за изработване на проект за Подробен устройствен план – План схема на трасе на подземен ел. кабел започващо от нов ГРТ в УПИ V753,755 в кв. 61 до извод „А”, ТП „Маломир 5″ , преминаващо по улица „Ал. Стамболийски” между о.т.170 – о.т.138, […]

Светозар Грозев

Светозар Грозев е новият председател на МИГ – Тунджа

Светозар Грозев беше избран за председател на Сдружение с нестопанска цел „МИГ – Тунджа” на проведеното на 25 май 2021 г. общо събрание. Зам.-кметът на „Тунджа” беше определен за представител на общината в Управителния съвет на МИГ – Тунджа с решение на Общински съвет „Тунджа” от 27 април 2021 г.

пл. Освобождение 1, 8600 гр. Ямбол

Работно време:

Администрация:

Понеделник – Петък

8:00 – 12:00 13:00 – 17:00

ЦАО:

Понеделник – Петък

8:00 – 17:00

Абонамент за новини от общината

Абонамент за получаване на последните новини и информация от община Тунджа на вашата електронна поща:

© 2021. Община Тунджа. Всички права запазени