Обяви и съобщения

Обявление

Община “Тунджа”- гр.Ямбол на основание чл.124, ал.2 от ЗУТ съобщава, че е издадена Заповед №РД-07-0161/10.02.2021 г. на Кмета на община „Тунджа” гр.Ямбол за разрешаване изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива при условията на чл.150, ал.1 от ЗУТ в следния обхват: урегулиран поземлен имот ХІІІ195 в кв. 25 по ПУП на с. Кабиле.

Обяви и съобщения

Обявление

Община “Тунджа”- гр.Ямбол на основание чл.128, ал.2 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за Подробен устройствен план-Парцеларен план за трасе на подземен кабел 1kv за захранване на поземлен имот с идентификатор 40484.32.469 по КККР в землището на с.Кукорево, преминаващо през поземлен имот с идентификатор 40484.32.344 – с НТП полски път, публична общинска собственост по […]

Обяви и съобщения

Обявление

Община „Тунджа”- гр. Ямбол на основание чл.128, ал.2 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за Подробен устройствен план – план за регулация на урегулиран поземлен имот ХIII-за фотоволтаична централа в кв. 13 по ПУП на с. Кабиле, като се промени отреждането на урегулирания поземлен имот – „за фотоволтаична централа и преработка, пакетиране и съхранение […]

Обяви и съобщения

Обявление

Община „Тунджа”- гр. Ямбол на основание чл.128, ал.2 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за Подробен устройствен план – план за регулация на урегулиран поземлен имот III-036003 за КОО в областта на автоуслугите и туризма, представляващ поземлен имот с идентификатор 35028.36.3 по КККР в землището на с. Кабиле, като се промени отреждането на урегулирания […]

Обяви и съобщения

Обявление

Община „Тунджа”- гр. Ямбол на основание чл.128, ал.2 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване на поземлен имот с идентификатор 62921.120.608 в Стопански двор по КККР в землището на с. Роза, като се обособи урегулиран поземлен имот с отреждане – за съхранение на селскостопанска техника […]

Обяви и съобщения

Обявление

Община „Тунджа”- гр. Ямбол на основание чл.128, ал.2 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване на урегулиран поземлен имот II 636 в кв. 91 по ПУП на с. Роза, като УПИ II 636 се раздели на два урегулирани поземлени имота и се обособи от него […]

Viktor

Благотворителността продължава

Историята на Виктор от село Кабиле продължава да докосва сърцата на много добри и щедри хора. Той е диагностициран с вътрешна хидроцефалия. Направени са му две неврохирургични операции. По-късно се установява, че страда и от детска церебрална парализа-квадрипареза. Рехабилитациите, които провежда, подобряват в известна степен състоянието му, но като цяло, ефектът от тях е незадоволителен. […]

tundzha municiaplity 01

Хипотерапия в община „Тунджа“

С цел надграждане на здравно-социалните услуги, през следващите месеци от изпълнението на проект „КОМПАС- Интегрирани мерки за социално включване в община „Тунджа“, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ и Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“,  стартира нова дейност „Хипотерапия за лица от уязвими групи“. Срокът на изпълнение на услугата по проекта […]

tundzha municiaplity 01

Клубовете на пенсионера – среда за социализация….

и платформа за доставка на интегрирани социални услуги за възрастни хора Стартира доставката на оборудване за клубовете на пенсионера по проект „Социална платформа „Тунджа“– възможности за активно включване в малките населени места от селски тип“, по процедура на МИГ Тунджа „Активно приобщаване с оглед насърчаване на равните възможности, подобряване достъпа до социални и здравни услуги […]

home2 slider 31

Изнесени приемни дни на 19 февруари

На 19 февруари 2021 година ще се проведат изнесени приемни дни на кмета на община „Тунджа“ Георги Георгиев в селата Гълъбинци и Бояджик. Жителите на село Гълъбинци ще могат да отправят своите въпроси и предложения от 11.00 часа, а жителите на село Бояджик от 13.00 часа. При провеждането на изнесените приемни дни ще се спазват […]

пл. Освобождение 1, 8600 гр. Ямбол

Работно време:

Администрация:

Понеделник – Петък

8:00 – 12:00 13:00 – 17:00

ЦАО:

Понеделник – Петък

8:00 – 17:00

Абонамент за новини от общината

Абонамент за получаване на последните новини и информация от община Тунджа на вашата електронна поща:

© 2021. Община Тунджа. Всички права запазени