Обяви и съобщения

Обявление

Община “Тунджа”- гр. Ямбол на основание чл.128, ал.2 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план за трасе на кабелна линия НН 1 kV от ТЕПО до ГРТ /ново/ в ПИ 35028.36.234 по КККР в землището на с. Кабиле, община „Тунджа”, област Ямбол. Трасето на ел. кабела тръгва от […]

Обяви и съобщения

Обявление

Община „Тунджа” – гр. Ямбол съобщава, че е изработен на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване за урегулиран поземлен имот VII за склад в кв.50 по ПУП на с.Голям Манастир, обл.Ямбол.

Обяви и съобщения

Обявление

Община „Тунджа”- гр. Ямбол на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ съобщава, че е издадено Решение № 398 от 26.03.2021 г., на общинския съвет “Тунджа” – Ямбол, за разрешаване изработване на проект за Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване на поземлен имот с идентификатор 80217.21.484 с площ 48,851 дка с начин […]

Обяви и съобщения

Обявление

Община „Тунджа”- гр. Ямбол на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ съобщава, че е издадено Решение № 397 от 26.03.2021 г., на общинския съвет “Тунджа” – Ямбол, за разрешаване изработване на проект за Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване на поземлен имот с идентификатор 77030.24.160 с площ 36,809 дка с начин […]

Обяви и съобщения

Обявление

Община „Тунджа”- гр. Ямбол на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ съобщава, че е издадена Заповед № РД – 07 – 0429/14.04.2021 г. на Кмета на община „Тунджа” гр. Ямбол за разрешаване изработване на проект за изменение на Подробния устройствен план – план за регулация и застрояване на поземлен имот с идентификатор 23501.31.22 по […]

Обяви и съобщения

Обявление

Община „Тунджа”- гр. Ямбол на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ съобщава, че е издадена Заповед № РД – 07 – 0428/14.04.2021 г. на Кмета на община „Тунджа” гр. Ямбол за разрешаване изработване на проект за изменение на Подробния устройствен план – План за регулация и застрояване на УПИ II 47, УПИ III 40 […]

Обяви и съобщения

Обявление

Община „Тунджа” – гр. Ямбол съобщава, че е изработен на проект за Подробен устройствен план – План схема на трасе на подземен ел. кабел до 1кv от УПИ XVI281 в кв. 9 по ПУП на с. Кукорево до ТЕПО 1Т, съществуващ стълб СБС № 12, извод „Б”, БКТП „Кукорево 4″, преминаващо през ул. „Витоша” о.т.33 […]

Обяви и съобщения

Обявление

Община “Тунджа”- гр.Ямбол ви съобщава на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, че е издадено Решение №395 от Протокол №24/26.03.2021г. на Общински съвет „Тунджа” Ямбол за одобряване на задание за проектиране и разрешава изработването на проект за подробен устройствен план – Парцеларен план за поземлен имот с идентификатор 40484.32.355 – селскостопански, горски, ведомствен път, публична общинска […]

Обяви и съобщения

Обявление

Община „Тунджа” – гр. Ямбол съобщава, че е изработен на проект за Подробен устройствен план – План схема на трасе на ел. кабел НН 1кv от съществуващ стълб № 4, извод НН-А ТП/БКТП Драма-2, КЛ/ВЛ „Елхово”, ПС „Тенево” до УПИ IX76 в кв. 9 по ПУП на с. Драма, област Ямбол.

Обяви и съобщения

Обявление

Община „Тунджа”- гр. Ямбол на основание чл. 128, ал. 2 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за изменение на Подробния устройствен план – План за регулация и застрояване на урегулиран поземлен имот УПИ I 30 в кв. 4 по ПУП на с. Калчево, община „Тунджа”, област Ямбол, като се смени отреждането на „За складова […]

пл. Освобождение 1, 8600 гр. Ямбол

Работно време:

Администрация:

Понеделник – Петък

8:00 – 12:00 13:00 – 17:00

ЦАО:

Понеделник – Петък

8:00 – 17:00

Абонамент за новини от общината

Абонамент за получаване на последните новини и информация от община Тунджа на вашата електронна поща:

© 2021. Община Тунджа. Всички права запазени