home2 slider 31

Изнесени приемни дни на 19 февруари

На 19 февруари 2021 година ще се проведат изнесени приемни дни на кмета на община „Тунджа“ Георги Георгиев в селата Гълъбинци и Бояджик. Жителите на село Гълъбинци ще могат да отправят своите въпроси и предложения от 11.00 часа, а жителите на село Бояджик от 13.00 часа. При провеждането на изнесените приемни дни ще се спазват […]

Шестнадесети общински празник на виното

На 12-ти февруари 2021 г., в с. Скалица, община „Тунджа“ се проведе Шестнадесети общински празник на виното, с организатори община „Тунджа”, Кметство с. Скалица и Народно читалище „Светлина-1928″, село Скалица. Гости на празника бяха Георги Георгиев- кмет на община „Тунджа“, заместник-кметовете Светла Стоянова, Татяна Стоева и Станчо Ставрев, Галина Иванова- временно изпълняващ длъжността секретар на […]

Обяви и съобщения

Обявление

Община „Тунджа” – гр. Ямбол съобщава, че е изработен проект за изменение на Подробния устройствен план – План за регулация и застрояване на УПИ V 221 и УПИ IV 220 в кв. 23 по ПУП на с. Могила, община „Тунджа”, област Ямбол, като се приведе регулационната линия между УПИ IV 220 и УПИ V 221 […]

Обяви и съобщения

Обявление

Община “Тунджа”- гр.Ямбол ви съобщава на основание чл.124б, ал.1 от ЗУТ, че е издадено Решение №332 от Протокол №22/28.01.2021г. на Общински съвет „Тунджа” Ямбол за одобряване на задание за проектиране и разрешава изработването на проект за подробен устройствен план както следва: – План за регулация и застрояване на поземлен имот с идентификатор 40484.3.102 с площ […]

Обяви и съобщения

Обявлениие

Община “Тунджа”- гр. Ямбол на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава, че е издадена Заповед №РД-07-0156/09.02.2021г. на Кмета на община „Тунджа” гр. Ямбол за разрешаване изработване на проект за изменение на Подробния устройствен план – план за регулация на урегулиран поземлен имот ХIII-за обитаване и КОО в кв. 13 по ПУП на с. Кабиле, като […]

Обяви и съобщения

Обявление

Община “Тунджа”- гр. Ямбол на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава, че е издадена Заповед №РД-07-0155/09.02.2021г. на Кмета на община „Тунджа” гр. Ямбол за разрешаване изработване  на  проект за изменение на Подробния устройствен план – план за  регулация на урегулиран поземлен имот III-036003 за КОО в областта на автоуслугите и туризма, представляващ поземлен имот с […]

Обяви и съобщения

Обявление

Община “Тунджа”- гр. Ямбол на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава, че е издадена Заповед №РД-07-0088/25.01.2021г. на Кмета на община „Тунджа” гр. Ямбол за разрешаване изработване  на  проект за изменение на Подробния устройствен план – план за  регулация на урегулиран поземлен имот ХII-399 и  урегулиран поземлен имот ХIII-399 в кв. 53 по ПУП на с. […]

Обяви и съобщения

Обявление

Община “Тунджа”- гр. Ямбол на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава, че е издадена Заповед №РД-07-0117/02.02.2021г. на Кмета на община „Тунджа” гр. Ямбол за разрешаване изработване на проект за изменение на Подробния устройствен план – план за регулация на УПИ ХVIII 333, УПИ ХV 332 и УПИ ХVI 332 в кв. 28, като вътрешните регулационни […]

Обяви и съобщения

Обявление

Община “Тунджа”- гр. Ямбол на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава, че е издадена Заповед №РД-07-0116/02.02.2021г. на Кмета на община „Тунджа” гр. Ямбол за разрешаване изработване  на  проект за изменение на Подробния устройствен план – план за регулация на УПИ Х 35,  УПИ VIII 34 и УПИ ХI 36 в кв. 13, като вътрешните регулационни […]

Обяви и съобщения

Обявление

Община „Тунджа” – гр. Ямбол съобщава, че е издадена Заповед № РД-07-0089/25.01.2021г. за изработване на Комплексен проект за инвестиционна инициатива при условията на чл.150, ал.1 от ЗУТ за поземлен имот 40484.42.27 – Стопански двор по КККР в землището на с.Кукорево, община „Тунджа”, област Ямбол. Комплексният проект за инвестиционна инициатива следва да съдържа следните самостоятелни части: […]

пл. Освобождение 1, 8600 гр. Ямбол

Работно време:

Администрация:

Понеделник – Петък

8:00 – 12:00 13:00 – 17:00

ЦАО:

Понеделник – Петък

8:00 – 17:00

Абонамент за новини от общината

Абонамент за получаване на последните новини и информация от община Тунджа на вашата електронна поща:

© 2021. Община Тунджа. Всички права запазени