Строителна програма на община „Тунджа“

Община Тунджа

Строителна програма на община „Тунджа“

През тази седмица стартира изпълнението на текущия ремонт на уличната мрежа в село Гълъбинци по ул. „Иван Рилски“ и ул. „П.Д.Петков“; в село Бояджик по ул. „Априлец“, общата площ е 5 100 кв.м., финансирането е Капиталовата програма на община „Тунджа“.

През седмицата ще стартира и основнен ремонт на тротоари по ул. „Г.С.Раковски“ в село Победа с площ 900 кв.м., финансирането е Капиталовата програма.

Предстои сключване на договор за изпълнение на строително-монтажни работи за „Основен ремонт на общински път JAM 2087/ JAM 1096, Тенево – Маломир (ж.п. гара Тенево – Генерал Инзово/ III-7602), участък от км. 1+400 до км. 7+692,6“, втори етап от км. 1+400 до км. 4+300 с фирма ДЗЗД „ДД Път 2022“.

През м. юни предстои да започнат дейностите за изпълнение на обществена поръчка с предмет „Извършване на СМР във връзка с изпълнение на проект „Доставка и монтаж на улични принадлежности (улични табели и пилони) в 44 населени места на територията на община „Тунджа“ – 4 678 бр., финансирането е процедура BG06RDNP001-19.657 „МИГ-Тунджа-мярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“, подмярка 19.2. „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ (ВОМР) от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.

Предишна Нови победи за боксов клуб „Априлец“

пл. Освобождение 1, 8600 гр. Ямбол

Работно време:

Администрация:

Понеделник – Петък

8:00 – 12:00 13:00 – 17:00

ЦАО:

Понеделник – Петък

8:00 – 17:00

Абонамент за новини от общината

Абонамент за получаване на последните новини и информация от община Тунджа на вашата електронна поща:

© 2021. Община Тунджа. Всички права запазени