Проект МОСТ представя анализ и изводи и препоръки за подобряване на гражданското участие на младите хора

most logos

Проект МОСТ представя анализ и изводи и препоръки за подобряване на гражданското участие на младите хора

Проектът „МОСТ – МЛАДЕЖКИ ОМБУДСМАНСКИ СЪВЕТ ТУНДЖА – ПОВИШАВАНЕ АКТИВНОТО УЧАСТИЕ НА МЛАДЕЖИТЕ В МЕСТНОТО РАЗВИТИЕ“, № BG05SFOP001-2.025-0044, се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския социален фонд. Бенефициент по проекта е сдружение Евроклуб Жена, а партньор е Община Тунджа.

Проектът представя подготвеният “Анализ и формулиране на изводи и препоръки за подобряване на гражданското участие на младите хора в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на общинската политика на Община Тунджа”.

В резултат на изпълнението на предходните две дейности от проекта, а именно ”Проучване на настоящите процеси за провеждане на обществени консултации свързани с формирането, изпълнението и мониторинга на политики на общинско ниво и механизми за отразяване на мнението на младите хора и подобряване на тяхното гражданското участие в тези процеси“ и „ Документален преглед на добри и иновативни практики за повишаване на гражданското участие на младежите в процесите по формулиране, изпълнение и мониторинг на политики на общинско ниво“, бе подготвен Анализ на проблемите, пречките и предизвикателствата пред активното включване на младите хора в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на общинските политики в Община Тунджа.

Анализът съдържа и част “Препоръки”, за подобряване процеса на провеждане на обществени консултации при формиране, изпълнение и мониторинг на общински политики и активното включване на младите хора. В този раздел са формулирани препоръки и идеи, както към администрацията на Община Тунджа, така и към младите хора, които живеят, работят и творят на нейна територията, за това как да създадат и изградят по между си по-голямо доверие и партньорство, за да може да работят заедно за създаване на местни политики, които да отразяват нуждите и интересите и на двете страни, допринасяйки за постигане на повишаване взаимодействието между администрацията и младежите при формирането и прилагането на общински политики.

Анализът би бил полезен на всяка една общинска администрация, тъй като те са органа, осъществяващ политиката за развитие на местно ниво и взема решения за предприемането на действия по отношение на активизирането на младите хора в политиката за общинско развитие. Той би бил полезен и за самите млади хора и граждани от Община Тунджа, които да се осведомят за текущото състояние в тази насока и идентифицираните нови възможности.

Може да прегледате Анализа ТУК

Повече информация за проекта и неговите дейности може да намерите в офисите на партньорите и техните интернет сайтове: Евроклуб Жена (Ямбол, ул. Г.С.Раковски 1 или email: [email protected], https://euwomanbg.com/) и Община Тунджа ( Ямбол, пл. Освобождение 1, стая 318 или email: [email protected], https://tundzha.bg/).

www.eufunds.bg

Проектът „МОСТ – МЛАДЕЖКИ ОМБУДСМАНСКИ СЪВЕТ ТУНДЖА – ПОВИШАВАНЕ АКТИВНОТО УЧАСТИЕ НА МЛАДЕЖИТЕ В МЕСТНОТО РАЗВИТИЕ “, № BG05SFOP001-2.025-0044 се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Предишна В община „Тунджа“ са изградени шест противопожарни депа по проект

пл. Освобождение 1, 8600 гр. Ямбол

Работно време:

Администрация:

Понеделник – Петък

8:00 – 12:00 13:00 – 17:00

ЦАО:

Понеделник – Петък

8:00 – 17:00

Абонамент за новини от общината

Абонамент за получаване на последните новини и информация от община Тунджа на вашата електронна поща:

© 2021. Община Тунджа. Всички права запазени