Работно време ЦАО: Понеделник - Петък 08:00 - 17:00

Община „Тунджа“ набира заявления на кандидат-потребители по социална програма „Топъл обяд“

topalobyad

Община „Тунджа“ набира заявления на кандидат-потребители по социална програма „Топъл обяд“

Община „Тунджа“ стартира прием на заявления от кандидат – потребители по Операция BG05SFPR003 – 1.001 „Топъл обяд“, финансирана по Програма за храни и основно материално подпомагане 2021 – 2027 г., съфинансирана от Европейския социален фонд плюс.

Дейностите по проекта включват: определяне на целевите групи, приготвяне на топъл обяд, предоставяне на топъл обяд и реализиране на съпътстващи мерки.

Целевите групи за подкрепа са следните:

  1. лица и семейства без доходи или с ниски доходи, възрастни семейства пенсионери и самотно живеещи пенсионери, които имат ниски доходи, не могат да се издържат с тези доходи и имуществото си и не получават подкрепа от близките си;
  2. лица, обект на социално подпомагане, включително и от кръга на лицата по чл. 4, ал. 1 от Наредба № РД-06-53 от 17.09.2021 Г. , които са в невъзможност да задоволят основните си жизнени потребности и за тях е установена нужда от ежедневна допълнителна подкрепа;
  3. лица с ниски доходи, които поради налични увреждания или здравословни ограничения са със затруднено или невъзможно самообслужване, в това число самотни лица с трайни увреждания с ниски лични доходи от пенсия, за които няма подходящ кандидат за асистент по механизма лична помощ;
  4. лица, които поради инцидентни обстоятелства са в затруднена и уязвима ситуация и за тях е установена нужда от този вид подпомагане;
  5. скитащи и бездомни лица;
  6. лица от уязвими групи – граждани на трети страни, по смисъла на § 1, т. 17 от допълнителните разпоредби от Закона за убежището и бежанците.

Лицата, отговарящи на условията и желаещи да получават топъл обяд попълват Заявление – декларация /приложение 1/ и Декларация за съгласие за разкриване на данъчна и осигурителна информация /приложение 6/, след което преминават проверка по документи за допустима принадлежност към целевите групи от Дирекция социално подпомагане – гр. Ямбол.

Документите за кандидатстване се предоставят /на хартия/ и приемат всеки работен ден на гише „Деловодство“ в „Административния център за  обслужване на граждани“ в сградата на Община „Тунджа“ или в кметствата по населени места на Община “Тунджа“, които служебно ги предават в деловодството.

Същите могат да бъдат свалени и в електронен вариант от прикачените файлове към тази информация.

Приложение 1 – Заявление – декларация

Приложение 6

Предишна Заповед РД-07-1362 от 23.09.2022 – забрана път Кабиле

пл. Освобождение 1, 8600 гр. Ямбол

Работно време:

Администрация:

Понеделник – Петък

8:00 – 12:00 13:00 – 17:00

ЦАО:

Понеделник – Петък

8:00 – 17:00

Абонамент за новини от общината

Абонамент за получаване на последните новини и информация от община Тунджа на вашата електронна поща:

© 2021. Община Тунджа. Всички права запазени