МИГ-Тунджа, в партньорство с община Сливен, изпълнява проект за подготовка на стратегия за ВОМР за периода 2023-2027 година

clld

МИГ-Тунджа, в партньорство с община Сливен, изпълнява проект за подготовка на стратегия за ВОМР за периода 2023-2027 година

В ход е изпълнението на проект  „Подготвителни дейности за разработване на местна стратегия за ВОМР за програмен период 2023 – 2027 г“, финансиран по подмярка 19.1„Помощ за подготвителни дейности“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г. Проектът се изпълнява от МИГ-Тунджа съвместно с местно партньорство от община Сливен, включващо община Сливен, Народно читалище „Искра -1929“, с.Крушаре и „Великови-1“ ООД – с.Крушаре. Проектът е с продължителност  6 месеца.  Общата  стойност и одобрен размер на безвъзмездната финансова помощ е 48 854,00 лева.

 Вече повече от 10 години на територията на община Тунджа успешно функционира МИГ “Тунджа”. В хода  на  изпълнението подготвителния проект  ще  бъде създадена Местна инициативна група с нова територия на действие. Територията на новосъздадената Местна инициативна група ще включва територията на община Тунджа, на която понастоящем оперира МИГ „Тунджа“ и три населени места от община Сливен, граничещи с община Тунджа: Крушаре, Бозаджии и Чокоба. Новата територия е кохерентна, с непрекъснати граници и ще включва общо 47 населени места с обща численост на населението 25 665 жители.

За новата територия ще бъде разработена Стратегия за ВОМР, с която ще се кандидатства зафинансиране по Интервенция II.Ж.5 – „Изпълнение на операции, включително дейности засътрудничество и тяхната подготовка, избрани в рамките на стратегията за местно развитие“ отСтратегическия план за развитие на земеделието и селските райони за периода 2023-2027 г. Стъпвайки на досегашния опит и добрите практики от дейността на   МИГ “Тунджа” очакванията са Стратегията за ВОМР за програмен период 2023-2027 година да бъде финансирана освен отзадължителния в случая и основен фонд на финансиране – ЕЗФСР , също и от Eвропейски фонд зарегионално развитие (ЕФРР) – чрез допустими по ВОМР интервенции по Програма„Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ и Програма „Околна среда“ и от Европейскисоциален фонд плюс (ЕСФ+) – чрез допустими по ВОМР интервенции по Програма „Развитие начовешките ресурси“ и Програма „Образование“. Конкретните финансиращи фондове и програми,цели, приоритети, интервенции и финансови параметри на Стратегията за ВОМР ще бъдатопределени в хода на реализация на подготвителния проект на база задълбочени анализи на нуждитена територията и в консултации със заинтересованите страни – публични органи, икономическиоператори и нестопански организации, както и при отчитане на условията на отделните програми идруги документи, свързани с прилагането на подхода ВОМР.

Основна цел на проекта:

Разработване на местна стратегия за ВОМР за програмен период 2023 – 2027 г.

Специфични цели:

  • Създаване Местна инициативна група с територия на действие, включваща територията на община Тунджа, на която понастоящем оперира МИГ „Тунджа“ и три населени места от община Сливен,граничещи с община Тунджа: Крушаре, Бозаджии и Чокоба
  • Извършване на проучвания и анализи на целевата територия на проекта , необходими заподготовката на Стратегията за ВОМР.
  • Популяризиране на процеса на разработване на стратегията за ВОМР сред местните общности от целевата територия на проекта;
  • Насърчаване на включването на местното население в разработването и бъдещото прилагане настратегията за ВОМР;
  • Придобиване на умения и създаване на капацитет за функционирането на МИГ, подготовката иприлагането на стратегия за ВОМР през новия програмен период.

Проектът включва всички допустими за кандидата МИГ “Тунджа” дейности съгласно Условията за кандидатстване, а именно:

  • Популяризиране на процеса на разработване на стратегия за ВОМР- Обучение на местни лидери и заинтересовани страни;
  • Проучвания и анализи на територията;
  • Подготовка на стратегия за ВОМР, включително консултиране на местната общност във връзка сподготовката на стратегията;
  • Координация на изпълнението на подготвителните дейности и постигането напланираните цели.

Основният планиран резултат е разработена Стратегия за ВОМР за периода 2023-2027 на създадената нова местна инициативна група включваща територията на община Тунджа и част от територията на община Сливен. Тя ще даде възможност на публичния, стопанския инестопанския сектор от територията да реализират свои инвестиционни намерения, а местните общности да се възползват от подобрената среда за живот и развитие на бизнес. В резултат на изпълнението на проекта бъде повишена обществената активност и създадени умения и капацитет сред местните общности за подготовката и прилагането на стратегия за ВОМР през новия програмен период.

Проектът за подготовка на Стратегия за ВОМР се реализира с подкрепата на Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020, съфинансирана от Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони – Европа инвестира в селските райони.

Предишна Заповед бели петна с. Овчи кладенец

пл. Освобождение 1, 8600 гр. Ямбол

Работно време:

Администрация:

Понеделник – Петък

8:00 – 12:00 13:00 – 17:00

ЦАО:

Понеделник – Петък

8:00 – 17:00

Абонамент за новини от общината

Абонамент за получаване на последните новини и информация от община Тунджа на вашата електронна поща:

© 2021. Община Тунджа. Всички права запазени