Работно време ЦАО: Понеделник - Петък 08:00 - 17:00

Кръгла маса по проект „Създаване, развитие и популяризиране на регионална колективна марка на територията на МИГ-Тунджа, основана на местната идентичност“

1

Кръгла маса по проект „Създаване, развитие и популяризиране на регионална колективна марка на територията на МИГ-Тунджа, основана на местната идентичност“

На 17.11.2022 г., в Зрителната зала в с. Калчево,  община „Тунджа“, се проведе кръгла маса в изпълнение на първата дейност по проект „Създаване, развитие и популяризиране на регионална колективна марка на територията на МИГ-Тунджа, основана на местната идентичност“, административен договор  № BG06RDNP001-19.218-0001-C01/17.11.2021, за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ПРСР 2014-2020, съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от  общностите местно развитие”.

На събитието, чиято цел бе информиране и дискусия, относно ползите от създаване и прилагане на регионална колективна марка, присъстваха Димитър Димитров – заместник-кмет на община „Тунджа“, Георги Митев – изпълнителен директор на МИГ „Тунджа“, Стойчо Стойчев – председател на ЯТПП, както и местни партньори от публичния, стопанския и нестопанския сектор.

В приветствените си думи Димитър Димитров подчерта, че създаването на регионална колективна марка ще създаде предпоставки за популяризиране както на местните продукти, така и на територията на община „Тунджа“ като цяло.

„…Марката е полезна за т.нар. „добавени стойности“ на съответните продукти от територията, засилва маркетинговия ефект, който се търси от определени продукти и услуги…“ сподели Георги Митев, а Стойчо Стойчев подчерта, че тя трябва да бъде завладяваща, визуално да привлича, да продава и да гарантира дълготрайно поддържане на качество.

След представянето на целите и дейностите по проекта от неговия ръководител – Мария Попова, модераторите Даниела Илчева и Татяна Балъкчиева запознаха присъстващите със същността, функциите, стратегиите за използване на колективна търговска марка, както и с добри практики.

Кръглата маса приключи с дискусия, относно визуализацията, графичното и словесното изображение на потенциалната колективна търговска марка, а участниците бяха единодушни, че са важни идеите и мнението на местната общност.

Проект „Създаване, развитие и популяризиране на регионална колективна марка на територията на МИГ-Тунджа, основана на местната идентичност“, с бенефициент община „Тунджа“ е на стойност 29 320.60 без ДДС.

Предишна Уведомление за инвестиционно предложение с.Чарган, Община “Тунджа”

пл. Освобождение 1, 8600 гр. Ямбол

Работно време:

Администрация:

Понеделник – Петък

8:00 – 12:00 13:00 – 17:00

ЦАО:

Понеделник – Петък

8:00 – 17:00

Абонамент за новини от общината

Абонамент за получаване на последните новини и информация от община Тунджа на вашата електронна поща:

© 2021. Община Тунджа. Всички права запазени