Информационни срещи и обучения на МИГ „Тунджа – Сливен – Долината на тунджа“

1

Информационни срещи и обучения на МИГ „Тунджа – Сливен – Долината на тунджа“

Местна инициативна група „Тунджа-Сливен –Долината на Тунджа“ провежда под надслова „Бъдете активни! Участвайте!“ поредица от информационни срещи и обучения в различни населени места на територията с участието на представители на местната власт, бизнеса, НПО, читалища, граждани и други заинтерисовани страни. Събитията са част от дейностите на изпълнявания проект „Подготвителни дейности за разработване на местна стратегия за ВОМР за програмен период 2023 – 2027 г“, финансиран по подмярка 19.1„Помощ за подготвителни дейности“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г. Информационните срещи имат за цел информиране и консултиране на местната общност за процеса на подготовка на Стратегията за ВОМР за периода 2023-2027г. Обученията са насочени към придобиване на знания и умения от местни лидери и заинтересовани страни, свързани със стратегическото планиране на местното развитие чрез подготовка на Стратегията за ВОМР.

Специално внимание се отделя на основните принципи и подходи за въвличане на заинтересованите страни в процеса на подготовката на Стратегията за ВОМР, анализа на нуждите на територията и очакваните въздействия и на основните изисквания към Стратегията за ВОМР, както и друг аспекти, свързани с подготовката на Стратегията за ВОМР, включително приложимата нормативна база. Проведени до момента са работни срещи за информиране на местната общност в с. Крушаре, община Сливен и в населени места на община Тунджа – с. Дражево, с. Кабиле, с.Стара река, с. Победа. Обучение на местни лидери и заинтерисовани страни е проведено в с. Крушаре, община Сливен, а на 28 и 30 август 2023 година предстоят такива обучения и в селата Ботево и Ханово, община Тунджа. В оставащите дни до края на проекта предстои провеждането на две работни срещи за консултиране на подготовката на Стратегията за ВОМР и две информационни конференции за представяне и обсъждане на проекта на Стратегия на Местна инициативна група „Тунджа-Сливен –Долината на Тунджа“ за периода 2023-2027 година.

Местна инициативна група „Тунджа-Сливен –Долината на Тунджа се стреми да включи в максимално възможната степен представители на идентифицираните групи заинтересовани страни в процеса на разработване на Стратегията за ВОМР. Ако се провеждат консултации, обучения и обсъждания с прекалено тесен кръг заинтересовани страни е висок риска процеса на консултиране вместо широкообхватен да се свие и да попадне „под контрол”, като бъдат представени и защитени само интересите на специфични групи, които могат да спечелят или загубят от съответното решение. Привличането на групите заинтересовани страни в процеса на подготовка на Стратегията за ВОМР стъпва на различни подходи и прилагане на адекватни форми на участие, в зависимост от конкретните особености на територията и спецификата на всяка една от страните. Отчитат се интересите, значението и влиянието на всяка заинтересована група. Полагат се специални усилия за привличането на групи, които имат ограничено влияние върху развитието на територията, чрез възможности за инвестиции, но имат специфични потребности и са свързани с процеси, водещи до социално изключване и генериране на бедност.

Предишна Лятното училище по проект „Желани пространства“ завърши с празник в с. Козарево

пл. Освобождение 1, 8600 гр. Ямбол

Работно време:

Администрация:

Понеделник – Петък

8:00 – 12:00 13:00 – 17:00

ЦАО:

Понеделник – Петък

8:00 – 17:00

Абонамент за новини от общината

Абонамент за получаване на последните новини и информация от община Тунджа на вашата електронна поща:

© 2021. Община Тунджа. Всички права запазени