Ден на кариерата

Предстоящо

Ден на кариерата

На 23.04.2021 г., от 9:30 часа, в Общински център за извънкласни и извънучилищни дейности- с. Кабиле, ще се проведе еднодневен семинар на тема: „Ден на кариерата“ с представители на местната власт, на бизнеса, Дирекция „Бюро по труда“- Ямбол, неправителствени организации, кметове и кметски наместници и други заинтересовани страни.

Целта на семинара е представяне на възможностите на лицата от рисковите групи и позитивната им роля в обществото, разчупване на стереотипите и промяна на нагласата спрямо тях чрез представянето им пред работодатели от региона, свободни работни места, запознаване с нормативната база по наемане на лица от целевата група по проекта, информиране за процедурите за подбор и условията за кандидатстване, представяне от страна на общинските власти на социалните обекти и услугите, които предлагат, информиране от Бюрото по труда за търсенето и предлагането на работна сила в региона, споделяне на трудностите при търсенето на работа от лицата с увреждания.

„Ден на кариерата“ се провежда в изпълнение на Дейност 4 „Провеждане на кампания за преодоляване на дискриминационни нагласи и наемането на представители на уязвими групи на пазара на труда“ по  Проект  „Осигуряване на заетост чрез обучение на отдалечени от пазара на труда лица на територията на Община „Тунджа“, ДБФП № BG05M9OP001-1.072-0001 по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, приоритетна ос 1 „Подобряване достъпа до заетост и качество на работните места“ процедура BG05M9OP001-1.072 МИГ-Тунджа „Достъп до заетост за търсещите работа и неактивните лица, трайно безработни и лица, отдалечени от пазара на труда чрез местни инициативи за заетост“, чрез Водено от общностите местно развитие.

Предишна Тържествена сесия на Общински съвет „Тунджа”

пл. Освобождение 1, 8600 гр. Ямбол

Работно време:

Администрация:

Понеделник – Петък

8:00 – 12:00 13:00 – 17:00

ЦАО:

Понеделник – Петък

8:00 – 17:00

Абонамент за новини от общината

Абонамент за получаване на последните новини и информация от община Тунджа на вашата електронна поща:

© 2021. Община Тунджа. Всички права запазени